Algemene informatie:

ZIJN Boodschap voor de enige juiste uitleg van de Bijbelse Profetieën en "Gerechtigheid door Geloof" (Rom. 3:22) met uitleg vanuit het Oude- en Nieuwe Testament. Het enige echte Bijbels bewijs! Waarom kunnen we dit vermelden? Omdat alleen de Bijbel de kennis en het enige juiste bewijs geeft van waarheid of dwaling. Ook Jezus Christus wijst ons op het onfeilbare Woord en vraagt; "hoe leest gij?" Met andere woorden; Jezus Christus zegt ook nu tegen ons, dat wanneer wij niet goed op de hoogte zijn met Gods Woord, wij bedrogen zullen worden door overleveringen van mensen, (Dan. 9:10,11 + Jer. 17:5,6 + Jes. 29:13 + Matth. 5:19 + 15:9 en  Titus 1:14) welke vaak met leugens zijn vermengd. (Gal. 1:6-12) De apostelen waarschuwen ons in het bijzonder voor de vele valse profeten (Mark. 13:22 + Hand. 13:6) in de eindtijd en ook dat men de 'gezonde leer'  (2 Tim 4:3) "Gerechtigheid door Geloof" (Titus 2:11,12) niet meer zal verdragen. Wij willen u, met Gods genade, hiervoor waarschuwen, niet door hier en daar een tekst te lezen, maar het gehele Bijbelboek, dus zien in welke context het is geschreven. De sleutel voor dit bewijs ligt in Jesaja 28:10,13, teneinde te ontdekken wat Gods Zoon, 'Onze geliefde HEERE Jezus', nu echt heeft bedoeld, om niet straks 'uitgeroeid te worden door gebrek aan kennis'. (Hosea 4:6) 

 

Advies;

Lees ook de volgende teksten in de context, waardoor u bovenstaande beter zult verstaan; Matth. 7:6, 21-23 + 21:43 + 22:12 + 24:11, 24 en 1-Tim. 4:1,2 + 2-Tim. 4:1-5 + 1-Petr. 17-19 en 1 Joh. 2:3-6 + 1 Joh. 3:6-11 + 2-Joh. 1:7-11 en Judas 1:4 + 1:10-13 en Joh. 12:35 + Joh. 13:28 + Joh. 16:8,13 + Joh. 17:14,17 +Joh. 19:15 en Opb. 18:4 + 14:13 + 20:4   

 

Volgorde:
Voor u aanvangt met de studie van ZIJN Boodschap is het belangrijk te weten dat u de aangegeven volgorde dient aan te houden, om zo stap voor stap te groeien in de kennis Gods. God is een God van orde en netheid, zo is ook in deze studie een orde te vinden, waardoor Gods Heilige Geest u kan onderwijzen. Tijdens de opeenvolgende studiefases, heeft u de mogelijkheid om de "Verkondigingen van ZIJN Boodschap" (VIDEO-ERE-DIENSTEN) te volgen.
(Zie hiervoor eerst Serie B 25 boxen en daarna Serie C 25 boxen)

 

Beginnend-, gevorderde-, of profetenschool-student?
 

Beginnend student: 

Een beginner beschouwen we als een persoon die relatief nieuw in het geloof is, of een persoon die al geruime tijd christen is, maar weinig inhoudelijke kennis van Gods Woord en het Verlossingsplan heeft. We raden deze personen aan bij het begin van de studiereeks te beginnen 'De Liefde van ZIJN Boodschap' en deze studie te combineren met de studie 'ZIJN Boodschap in de Profetie', gevolgd door de studievolgorde zoals weergegeven in het onderstaandestaande studieschema.

Studieplan; het volledig doorlopen van de VIDEO-BASIS serie's 1 t/m 5 hierna verder met gevorderde.

Gevorderde student: 

Een gevorderde wordt beschouwd als een persoon die de basis kennis van Gods Woord paraat heeft en weet wat het is om Jezus Christus aan te nemen en Hem blijvend te volgen. Ook heeft deze persoon kennis van de profetieën van Daniël en de Openbaring. Deze persoon wordt aangeraden te starten met de verdiepingstudies van ZIJN Boodschap, te beginnen met 'Gerechtigheid door Geloof' en 'Het ontsluiten en ontzegelen van de verborgenheden'. En vervolgens gevolgd door de studievolgorde zoals weergegeven in het onderstaande studieschema.

Studieplan; het volledig doorlopen van de VIDEO-VERDIEPING 1 serie's 1 t/m 5 hierna verder met de Profetenschool.

Profetenschool student:

Als u de volledige serie van 25 Box-A hebt doorlopen (hiernaast afgebeeld) kunt u de dieptes van Gods Verlossingsplan gaan bestuderen, door verder te gaan met de "Profetenschool van ZIJN Boodschap". Deze serie geeft u een diepgaande kennis in hetgeen God met de 144.000 (Opb. 7+14) voor heeft om, door Zijn kracht, al op aarde in het Eeuwig Verbond te komen. De oprechte werkers zullen veel beter verstaan wat het betekent "om Christus te volgen waar Hij ook heen gaat'. (Opb. 14:4,5) Maar ook gaan ze beter inzien wat hun de eeuwigheid zal brengen. Daarbij kunt u 25 Box-B onderzoeken met hierin vele Ere-Diensten.

Studieplan; het volledig doorlopen van VIDEO-PROFETENSCHOOL A t/m D (C+D hoort bij Box-C). 

 

Momenteel wordt er gewerkt, aan de 25 Box-C serie. Na de afronding hiervan zullen alle Bijbelboeken van het Nieuwe Testament behandeld zijn. Al de brieven van de apostelen en ook het Johannes Evangelie in Serie-7; "Verkondigingen van ZIJN Boodschap" worden in een "vers voor vers" studie tijdens Ere-Diensten uitgelegd. Ook hiervan wordt "Al de waarheid van ZIJN Boodschap-C" Serie-10 uitgegeven in lage kwaliteit, om in de kosten laag te houden. Naar verwachting zal, met Gods genade en kracht, Serie-10 25 Box-C, over 3 jaar afgerond zijn.

Opmerking;

Voor alle Bijbelstudie's en Profetenscholen kunt u een aanvraag doen voor persoonlijke begeleiding in groepsverband, zie onderstaande link naar de aanvraag.