top of page

De Serie-8-E; PRD01-PRD32 "Oorzaak, van de VUURBALLEN, gevolg; de 1e t/m de 10e plaag, de Wederkomst van Christus, het Millennium, Gog-Magog en de nieuwe Hemel en Aarde.

 

In de “Profetenschool van ZIJN Boodschap-E” (onder constructie)

Er wordt diepgaand uitleg gegeven over de Babylonische verwarring, welke in deze tijd in alle kerken veelvuldig ingang vindt, door de opkomst van de vele valse profeten. (Matth. 24:11,24) Het is daarom voor allen van eeuwigheidsbelang, om te ontdekken waar deze vervalsingen vandaan komen en hoe ze worden onderwezen en doorgevoerd in alle kerken. (ook in de Gods laatste gemeente der ZDA)

Nadat u deze verdraaide schriftverklaringen (valse profetieën) heeft ontdekt, zult u beter in staat zijn om, rondom de Zondagswet, de juiste keuze voor God te kunnen maken. Tevens kunt u met deze waarheden uw gezins-, uw familieleden en met name uw broeders en zusters waarschuwen. Teneinde allen, aan de oproep van Jezus Christus gehoor kunnen geven; “Gaat uit van haar Mijn volk” (Opb. 18:4) Deze afvallige situatie, van “Gods volk” (Opb. 3:16-17) en met name "Mijn volk" (Opb. 18:4) wordt veelvuldig onderbouwd mede vanuit de encyclopedie (Wiki Pedia) en met name geschiedenis boeken geschreven door de vele oprechte ZDA leden en zelfs predikanten, die pal voor de Waarheid hebben gestaan, zelfs ten koste van hun eigen leven. (hieronder vindt u een aantal boeken, die zijn gebruikt bij het tot stand komen van de 'De Profetenschool van ZIJN Boodschap-E'

Opmerking;

Het zal voor veel kerkgenootschappen, inclusief Gods laatste volk der ZDA, schrikken zijn, wanneer men bemerkt dat de leer, die men jaren heeft geloofd, of later ingebracht bij de ZDA, een valse leer blijkt te zijn. Oprechte mensen kunnen verloren gaan, omdat zij door deze valse leer een verkeerde beslissing hebben gemaakt. Gods kinderen, die onwetend zijn, (deze onwetendheid hoeven de ZDA niet te hebben, want zij kunnen volledig inzicht hebben in Gods Verlossingsplan) bevinden zich in alle kerkgemeenschappen. Een ieder is wel eens bedrogen uitgekomen door iemand, waarvan men een goede verwachting had, dit neemt echter niet weg dat wanneer het om 'Gods Onfeilbaar Woord' en het eeuwige leven gaat, men zich maar stil moet houden om de vrede te bewaren en om aardig gevonden te worden.

Dit laatste wordt namelijk nadrukkelijk veroordeeld in het OT Ezechiël hoofdstuk 3, 8, 9, 33 en 34 en daarom zijn wij schuldig voor God. Wanneer wij 'om de lieve vrede te bewaren' zwijgen, zijn wij ook in het NT volgens Romeinen 1:32 nog meer verantwoordelijk en zelfs meer schuldig, dan de zondaar. (lees en bestudeer Romeinen hoofdstuk 1 en 2, en bestudeer Ere-Diensten S1 t/m S12, indien u voorgaande studie en Ere-Diensten van ZIJN Boodschap reeds heeft gevolgd)  

 

U zult met deze studie een diepgaand inzicht krijgen hoe satan te werk is gegaan, en nog steeds bezig is, om ten eerste Gods volk der ZDA te misleiden en vernietigen. Als dit zou lukken kan de 'Zuiver Bijbelse Waarheid' nooit gebracht worden. maar hier gaat 'God Persoonlijk op ingrijpen'  door de gehele wereld te laten opschrikken en in een hopeloze crisis te storten door de VUURBALLEN, die overal ter wereld terecht zullen komen.

 

Het zal blijken dat deze Goddelijke demonstratie vooral bedoeld is, om ten eerste Gods volk wakker te schudden, daar zij verantwoordelijk worden gehouden voor het niet informeren omtrent deze VUURBALLEN aan het gehele mensdom. Hierdoor zal de zifting aanbreken binnen de ZDA gemeente, waarbij een massa ZDA gedood zullen worden, ook als martelaar, daar de ZDA worden aangewezen als schuldigen van de rampen, die over de wereld zijn gekomen. De stilzwijgende leiders van het kerkgenootschap der ZDA zullen de toorn van God over zich halen en door alle 10 plagen moeten gaan, zonder bescherming van God. En in Gog-Magog zullen zij de zwaarste straf moeten ondergaan.

De VUURBALLEN zijn echter als tweede de aanleiding, om al de Charta kerkgemeenschappen te waarschuwen om de laatste boodschap van genade met grote ernst te onderzoeken, teneinde niet door het oordeel van God getroffen te worden. Het 'overblijfsel' uit de ZDA gemeenschap zal volledig op de hoogte zijn en Gods oprechte kinderen, die niet bekend waren met Zijn Verlossingsplan, bij te staan, om alsnog de benodigde kennis te verkrijgen van de 'Zuiver Bijbelse Waarheden vanuit Gods Onfeilbaar Woord'. Iedereen die nooit de kans heeft gehad om de Waarheid te bemachtigen, krijgt dan nog de kans om zich te laten onderwijzen in het 'Laatste Nieuwe Licht' hetgeen God in Zijn genade heeft gegeven, ter voorbereiding op deze eindtijd crisis.

 

Hierdoor zal tevens blijken wie, met name van de ZDA, er vroegtijdig alles aan heeft gedaan, om aan de 'Zuivere Bijbelse Waarheid vanuit Gods Onfeilbaar Woord' getrouw te blijven, opnieuw kan profeteren (Opb. 10:11) en ook het laatste 'Nieuwe Licht' (Opb. 10:7) verstaat, hetgeen God heeft gegeven om Zijn oprechte kinderen in al de andere kerkgemeenschappen te waarschuwen en zich voor te bereiden op de wederkomst van Jezus Christus op de wolken des hemels.

 

Er zal een 'overblijfsel' van de ZDA staande blijven en in actieve dienst worden gesteld. Zij hebben zich, door Gods kracht, persoonlijk voorbereid op de Luide Roep en kunnen/mogen deze vervolgens naar alle kerkgemeenschappen brengen.

 

Advies; neem vooral de tijd voor deze studie door eerst alle studies te doorlopen en daarna te starten met het lezen/onderzoeken van onderstaande boeken, vanuit de `Geest der Profetie' en de documenten/boeken van oprechte broeders uit de ZDA gemeente. Zij begrepen wat er staat te gebeuren en door hun ervaringen kunnen wij allen een goed inzicht krijgen in het hoe en waarom van de VUURBALLEN, die door 'Gods Persoonlijk Ingrijpen' moeten komen.

Informatie algemeen; (onder constructie)

-Hoeveelheid video's; 160 studie uren totaal

-Wordt aangeboden op; De website in lage kwaliteit

-Wordt aangeboden op; USB stick lage kwaliteit

-Wordt aangeboden op; SSD kaart hoge kwaliteit

 

Gods zegen bij deze belangrijke studie,

De medewerkers van ZIJN Boodschap

   

bottom of page