top of page

Informatie Ere-Diensten Serie 7-P (1 Box/Volume-met 10 DVD's i.p.v. de gebruikelijke 8 Box DVD's

Thema Serie P; "De 11e uur werkers worden opgeleid door het overblijfsel (1e hoorn) van Gods Verbondsvolk!"

 

Algemeen;

In de eerste brief van Paulus aan (1) Timotheus bemerken we hoe Paulus Timotheus als een zoon wijst op zijn omgeving waarin Timotheus zijn werk moet doen. Hierbij moet Timotheus het hoofd bieden aan allerlei valse leraars en waarbij vrouwen opgaan staan om te willen leren i.p.v dat mannen hun aangewezen priester functie moeten vervullen en dit nalaten. Maar ook dat valse Bijbel leraars vrouwen verleiden om gewin en genotzucht.

Als we dit in onze tijd plaatsten (7e Hervormings Periode) zien we dit veelvuldig terug komen binnen alle geloofs gemeenschappen en hier brengt God een einde aan, door Zelf herders te kiezen "naar Mijn hart" (Jeremia 3:15)  waardoor er in de eindtijd geschiedenis oprechte werkers voor God aanwezig zullen zijn om de Luide Roep, samen met de 1e en 2e en 3e hoorn, uit te dragen.

Deze zullen de enige juist inzichten hebben in de verborgendheden en opnieuw kunnen profeteren "met wetenschap en verstand" (Opb. 10:7+10 en Jer. 3:15+18) om de luide Roep te mogen brengen.

Hier, in onze eindtijd, zullen de 11e uur werkers vast staan in de Zuivere Waarheid en ondericht worden door de 1e hoorn waarbij ze niet bevrees zullen zijn om het Onfeilbare Woord van God uit te dragen.

 

In de tweede brief van Paulus aan Timotheus, verstaan we, dat als de 11e uur werkers dit gaan doen ze vele tegenstanders op hun pad zullen vinden waarbij zelfs de beste en geliefste banden tussen collega's, vrienden, broeders en zusters, familie leden en zelf gezins leden hun werkzaamheden door God aan ons allen opgedragen, op gruwelijke wijze zullen gaan tegen staan. Maar dit moet hun niet bevreemden en ontmoedigen, omdat er een kroon is te winnen, indien ze in de voetsporen van Jezus Christus blijven wandelen, (Opb. 14:4 en 5) want ook Hij, onze geliefde HEERE Jezus Christus, leed verdukkingen om Zijn oprechte kinderen nog te bereiken met het Zuiver Bijbelse Woord van God. En ook Paulus en Timotheus en alle andere apostelen en volgelingen van Hem deelden in het zelfde lot. (2 Tim. 3:12)

Tekst verwijzing; 

Daarom spreekt Jezus Christus door de Heilige Geest tot de profetes E.G.White, toen na de 6e Hervormings Periode over de 7e Hervormings Periode weer, over het vervalste gezag in alle huidige kerk gemeenschappen en wereldleiders, om mensen te dwingen en te manipuleren om te laten geloven en te doen, wat deze leiders willen dat ze moeten geloven en doen  (4e gebod overtreden)  Dit is volledig tegen Gods verlossende liefde in, zo lezen we uit Jezus de Wens der Eeuwen" Hoofdstuk 60 "De wet van het nieuwe koninkrijk" bladzijde 476 (dit in ogenschou genomen t.o.v. het vervalste 1000 jarige aardse koninkrijk welke in de NWO wordt aangekondigd;

 

Weer scheen de strijd over de vraag wie de grootste zou zijn, te ontbranden, toen Jezus de verontwaardigde discipelen tot Zich riep en tot hen zei: "Gij weet, dat zij die regeerders der volken heten, heerschappij over hen voeren, en hun rijksgenoten oefenen macht over hen. Zó is het echter onder u niet." (Marcus 10:42,43) In de koninkrijken van de wereld betekende positie zelfverheerlijking. Men nam aan, dat de mensen leefden ten voordele van de regerende klassen. Invloed, rijkdom, ontwikkeling, dat waren zo de middelen voor de leiders om de scharen in hun macht te krijgen. De hogere klassen moesten denken, besluiten, zich verheugen en regeren; de lagere klassen moesten gehoorzamen en dienen. Godsdienst was, zoals alle andere dingen, een zaak van gezag. Men verwachtte van het volk, dat zij geloofden en handelden zoals hun oversten dat wilden. Het recht van de mens als mens, om voor zichzelf te denken en te handelen, werd in het geheel niet meer erkend. Christus was bezig een Koninkrijk op te richten dat andere beginselen heeft. Hij riep de mensen niet tot gezag, maar tot dienen, de sterken om de zwakheden van de zwakken te dragen. Macht, positie, talent en opvoeding gaven hun bezitter de hoogste verplichting zijn medemensen te dienen. Zelfs tot de nederigsten van de discipelen van Christus wordt gezegd: "Het geschiedt alles om uwentwil." (2 Korinthe 4:15) "De Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losprijs voor velen." (Mattheüs 20:28) Te midden van Zijn discipelen was Christus in ieder opzicht een dienaar, een lastdrager. Hij deelde in hun armoede. Hij verloochende Zichzelf om hunnentwil, Hij ging voor hen uit om de moeilijke plaatsen te effenen en spoedig zou Hij Zijn leven op aarde tot een voltooiing brengen door Zijn leven af te leggen. Het beginsel waarnaar Christus handelde, moet ook de leden van de gemeente, die Zijn lichaam zijn, aanzetten. Het plan en de basis van de verlossing is liefde. In het Koninkrijk van Christus zijn zij de grootste, die het voorbeeld dat Hij hun heeft gegeven, navolgen en die handelen als herders van Zijn kudde. De woorden van Paulus openbaren de werkelijke waardigheid en eer van het christelijk leven: "Hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik mij allen dienstbaar gemaakt." (1 Korinthe 9:19) "Niet om mijn eigen belang te zoeken, maar dat van zeer velen, opdat zij behouden worden." (1 Korinthe 10:33) In gewetenszaken moet de ziel niet belemmerd worden. Niemand mag heersen over de gedachten van een ander, of hem zijn plicht voorschrijven. God geeft aan iedere ziel vrijheid van denken en zijn eigen overtuiging na te volgen. "Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God." (Romeinen 14:12) Niemand heeft het recht om zijn eigen individualiteit op te laten gaan in dat van een ander. "Ieder zij" in alle zaken waar het om een beginsel gaat, "voor zijn eigen besef ten volle overtuigd." (Romeinen 14:5) In het koninkrijk van Christus is geen hooghartige onderdrukking, gedwongen levenshouding. De engelen in de hemel komen niet naar de aarde om te heersen en eerbewijzen af te dwingen, maar als boodschappers van genade, om te werken met de mensen voor de verheffing van het mensdom. De beginselen en zelfs de woorden van het onderricht van de Heiland bleven, in hun Goddelijke schoonheid, achter in het geheugen van de geliefde discipel. Tot in zijn laatste dagen was het hoofdthema van het getuigenis van Johannes aan de gemeenten: "Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben." (1 Johannes 3:11) "Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij Zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten." (1 Johannes 3:16) Dit was de geest waarmee de eerste gemeente was doortrokken. Na de uitstorting van de Heilige Geest was "de menigte van hen die tot het geloof gekomen waren, één van hart en ziel, en ook niet één zeide, dat iets van hetgeen hij bezat, zijn persoonlijk eigendom was, doch zij hadden alles gemeenschappelijk." (Handelingen 4:32) "Want er was ook niet één behoeftig onder hen." (Handelingen 4:34) "En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding des Heeren Jezus, en er was grote genade over hen allen." (Handelingen 4:33)

 

Opmerking: 

Deze 1e en 2e Timotheus brieven in deze Ere-Diensten is een voorbereiding voor de Galaten brief waarbij de fiiesses van de huidige vervalsingen meer aanbod komen zie hier ook bij; Profetenschool van ZIJN Boodschap D.

Thema's van de (P) Ere-Diensten; Hoofdthema Timotheus brieven Serie-7-P 

"De 11e uur werkers worden opgeleid door het overblijfsel (1e hoorn) van Gods verbondsvolk!"

 

P01-Het Bijbelboek 1 Timotheus Hoofdstuk;1:1-20

"Willen de valse herders en leraars nog wel berouw tonen over hun dwalingen, zoals Paulus?"

P02-Het Bijbelboek 1 Timotheus Hoofdstuk 2:1-15

"Mannen zijn aangesteld als predikers en leraars, waarbij de vrouwen zich laten leren!"

P03-Het Bijbelboek 1 Timotheus Hoofdstuk 3:1-17

"De getrouwe en bekwame 11e uur werkers  moeten leren om een pilaar te willen zijn!"

P04-Het Bijbelboek 1 Timotheus Hoofdstuk 4:1-16

"Massa kerkgangers en leiders schroeien hun geweten dicht door de verleidende geesten!"

P05-Het Bijbelboek 1 Timotheus Hoofdstuk 5:1-25

"Juist zij die het ware geloof verloochenen, zullen anderen niet meer durven te vermanen!"

P06-Het Bijbelboek 1 Timotheus Hoofdstuk 6:1-21

"De opgeblazenen die niets weten, hebben rijkdom lief, en brengen een andere leer!"

P07-Het Bijbelboek 2 Timotheus Hoofdstuk 1:1-18

"Begrijpt u wat 'lijd verdrukkingen' betekent? Dat allen, die u liefhebt, u gaan verlaten?"

P08-Het Bijbelboek 2 Timotheus Hoofdstuk 2:1-26

"Als u wettelijk strijdt in Gods heirleger, en Hem niet verloochent! Ontvangt u de kroon!"

P09-Het Bijbelboek 2 Timotheus Hoofdstuk 3:1-17

"Hoe ernstig wordt de tijd als u moet ervaren dat zij, die u lief hebt, u zullen belagen!"

P10-Het Bijbelboek 2 Timotheus Hoofdstuk 4:1-22

"De kerkganger hebben hun eigen valse leraars, want ze willen de waarheid niet meer horen!"

Informatie 25 Serie-C Box serie Ere-Diensten;

In deze eerste serie van Ere-diensten wordt u volledig over "Gerechtigheid door Geloof" vanuit de Bijbel en de "Geest der Profetie" geïnformeerd om diep de betekenis en de kennis van de Verborgenheid der godzaligheid te kunnen begrijpen en uit te leven, ter voorbereiding van de Luide Roep.

Algemeen webwinkel;

U kunt deze hoge kwaliteit boxen los bestellen maar straks ook (na ongeveer 5 jaar) in de 25 Serie-C boxen en vervolgens in lage kwaliteit "Al de waarheid van ZIJN Boodschap". Als alle Ere-Diensten afgerond zijn worden de "Profetenscholen van ZIJN Boodschap C+D+?" alleen in de 25 Boxen Serie-C toegevoegd.

Serie-7P-Verkondiging van ZIJN Boodschap-Timotheus

Serie-7P-Verkondiging van ZIJN Boodschap-Timotheus

Serie-7P-Verkondiging van ZIJN Boodschap-Timotheus
Serie 7P Deel 1 Ere Dienst 1 Timotheus 1

Serie 7P Deel 1 Ere Dienst 1 Timotheus 1

01:46:04
Video afspelen
Serie 7P Deel 2 Ere Dienst 1 Timotheus 2

Serie 7P Deel 2 Ere Dienst 1 Timotheus 2

01:42:32
Video afspelen
Serie 7P Deel 3 Ere Dienst 1 Timotheus 3

Serie 7P Deel 3 Ere Dienst 1 Timotheus 3

01:47:14
Video afspelen
Serie 7P Deel 4 Ere Dienst 1 Timotheus 4

Serie 7P Deel 4 Ere Dienst 1 Timotheus 4

01:44:41
Video afspelen
Serie 7P Deel 5 Ere Dienst 1 Timotheus 5

Serie 7P Deel 5 Ere Dienst 1 Timotheus 5

01:43:30
Video afspelen
Serie 7P Deel 6 Ere Dienst 1 Timotheus 6

Serie 7P Deel 6 Ere Dienst 1 Timotheus 6

01:44:57
Video afspelen
Serie 7P Deel 7 Ere Dienst 2 Timotheus 1

Serie 7P Deel 7 Ere Dienst 2 Timotheus 1

01:44:12
Video afspelen
Serie 7P Deel 8 Ere Dienst 2 Timotheus 2

Serie 7P Deel 8 Ere Dienst 2 Timotheus 2

01:44:05
Video afspelen
Serie 7P Deel 9 Ere Dienst 2 Timotheus 3

Serie 7P Deel 9 Ere Dienst 2 Timotheus 3

01:43:21
Video afspelen
Serie 7P Deel 10 Ere Dienst 2 Timotheus 4

Serie 7P Deel 10 Ere Dienst 2 Timotheus 4

01:48:00
Video afspelen
bottom of page