top of page

Informatie Ere-Diensten Serie 7-Q (1 Box/Volume-met 10 DVD's i.p.v. de gebruikelijke 8 Box DVD's)

Thema Serie Q; Door de ingekropen broeders en zusters, worden de vervalsingen in Gods Onfeilbaar Evangeliewoord ingebracht.

 

Algemeen Galaten brief deel 1;

In de omstandigheden van Paulus' brief aan de Galaten periode bevinden we ons nu weer. We kunnen hiervan leren, hoe we hierop moeten reageren en ook nadrukkelijk, hoe we moeten handelen, willen we niet in de dwalingen van anderen mede verloren gaan.

- Hoe moeten we de drie volgordes met alle vervalsingen zien van de drie plus 1 volken (de laatste gemeente) zien? Als u dit herkent kunt u heel goed de vervalsingen herkennen in onze tijd. 

- Hoe ernstig is het gesteld met de kinderdoop in de huidige kerkgemeenschappen, zoals men beweerd dat de kinderdoop in de plaats gekomen is van de besnijdenis?

-Hoe probeert men de 1e t/m de 7e gemeente uit Openbaring 2 en 3 te verloochenen en te vernietigen door te beweren dat de vervangingstheorie niet klopt? (let op de uitdrukking met "ver" ervoor alsof dit een "vervalsing" in Gods Onfeilbaar Woord "De Bijbel" zou zijn).

-Hoe proberen de valse profeten (zowel mannen als vrouwen) de zuivere Bijbelse waarheid teniet te doen, door in de kerken te infiltreren om hun valse gedachtengoed op te dringen bij oprecht gelovige mensen?

-Deze laaghartige valse manier van werken zien we ook bij de Farizeers, Schriftgeleerden, Wetgeleerden, Herodianen, Saduceers en de 70 afvallige discipelen van Johannes de Doper, tegen onze geliefde HEERE Jezus Christus en vervolgens ook tegen de 12 discipelen in de 5e Hervormingsperiode. 

-U zult in deze Ere-Diensten ontdekken dat er niets veranderd is; zelfs op een geslepener manier probeert men de Bijbelse Waarheid met subtiele leugens te vermengen.

-In welke gemeente werden deze laaghartige valse praktijken, door de handlangers van satan het eerst gepresenteerd? Dit was de beste christelijke gemeente in Antiochie. (Handelingen 15 wordt daarom in deze box volledig behandeld)

Als u dit allemaal hebt begrepen, zult u ongetwijfeld gaan zien dat juist het laatste (3+1) volk "de uitverkorenen van God" (de 144.000) het ergst aangevallen worden. (Markus 13:22 en Mattheus 24:24)

Wat gaat er straks gebeuren? God zal Zelf alles openbaren door de Spade Regen, met als gevolg; "Och, of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken, want gij zijt tot vrijheid geroepen, door onze Zaligmaker, in het (3+1) volk!" (Galaten 5:12,13a)

Advies; Er wordt vanuit gegaan dat u de voorstudie met alle Ere-Diensten hebt gevolgd anders zult u nooit de diepgang van de brief van Paulus aan de Galaten kunnen begrijpen, laat staan waarderen. Hier komen namelijk de pijnlijke vervalsingen in de protestantse kerken openlijk aan het daglicht. 

Algemeen de Titus brief deel 2;

Hier vinden we de Zaligmakende genade gaven van Jezus Christus (de Zaligmaker) tot zeven maal vernoemd. Hiermee heeft Paulus duidelijk aangetoont, hoe belangrijk het is om God te leren kennen door studie te doen in Zijn Onfeilbaar Woord, waardoor u onderwijs ontvangt van God. In dit gedeelte leren we dat er wel degelijk verschil is tussen de toegerekende gerechtigheid van Christus (het offer van Jezus Christus aan het kruis) en de meegedeelde gerechtigheid (de onderwijzende genade gaven welke onze HEERE Jezus Christus Zelf in Zijn leven heeft uitgedragen en ook aan Zijn discipelen heeft geleerd om door te geven aan ons. Met name Paulus heeft overduidelijk aan Titus meege- geven hier opmerkzaam op te zijn.

 

Studie advies; Hieronder vindt u belangrijke studie adviezen aangaande de onderwerpen en boeken welke besproken worden. Vooral de binnengedrongen vervalsingen van de oudvaders zoals Augustinus, op wie Calvijn zijn dogmas heeft gebouwd en welke ook al bij de ZDA zijn binnengeslopen. Dit geeft een goed inzicht in hetgeen er nu speelt in alle kerken. (zie S-03- De (valse) theologie in Gods gemeente S7)

Opmerking algemeen; Ook wordt in deze box een deel van de Romeinenbrief behandeld n.l. hoofdstuk 6, 7 en 8. Deze hoofdstukken worden niet weer behandeld in de Romeinenbrief zelf, het zelfde geld ook voor Handelingen 15, dit om herhaling te voorkomen.

Informatie 25 Serie-C Box serie Ere-Diensten;

In deze eerste serie van Ere-diensten wordt u volledig over "Gerechtigheid door Geloof" vanuit de Bijbel en de "Geest der Profetie" geïnformeerd om diep de betekenis en de kennis van de Verborgenheid der godzaligheid te kunnen begrijpen en uit te leven, ter voorbereiding van de Luide Roep.

Algemeen webwinkel;

U kunt deze hoge kwaliteit boxen los bestellen maar straks ook (na ongeveer 5 jaar) in de 25 Serie-C boxen en vervolgens in lage kwaliteit "Al de waarheid van ZIJN Boodschap". Als alle Ere-Diensten afgerond zijn worden de "Profetenscholen van ZIJN Boodschap C+D+?" alleen in de 25 Boxen Serie-C toegevoegd.

Hieronder vindt u de thema's die bij deze Ere-Diensten worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

Basis Serie-7 Verkondigingen van ZIJN Boodschap (Ere-Diensten Volumes I = 10 Box) 

Galaten en Titus Hoofdthema "Door de ingekropen broeders en zusters, worden de vervalsingen in Gods Onfeilbare Evangeliewoord ingebracht!"

Q1-Het Bijbelboek Galaten Hoofdstuk 1:1-22

"Hoevelen zijn er nu die vervloekt worden, doordat ze een vals evangelie verkondigen?"

Q2-Het Bijbelboek Handelingen Hoofdstuk 15:1-41

"Hoeveel vervalsingen zijn er rondom de besnijdenis in de 3 volken binnengeslopen?"

Q3-Het Bijbelboek Galaten Hoofdstuk 2:1-21

"Als wij de Openbaring hebben van onze HEERE, zullen wij de vervalsingen niet vrezen!"

Q4-Het Bijbelboek Galaten Hoofdstuk 3:1-29

"Welke wet is dan de tuchtmeester? En welke wet wordt nu verheerlijkt of vernietigd?"

Q5-Het Bijbelboek Galaten Hoofdstuk 4:1-31

"Welke 'vader' volgt u? Augustinus de valse afgodische kerkvader of onze Abba Vader? 

Q6-Het Bijbelboek Galaten Hoofdstuk 5:1-26 + Romeinen 7

"Wij allen zullen zelfstandig moeten afsnijden die ons, al te lang onrustig hebben gemaakt!" 

Q7-Het Bijbelboek Galaten Hoofdstuk 6:1-18 + Romeinen 8

"Als u in de juiste Geest van God hebt gezaaid, zult u ook in die Geest van God getuigen!" 

Q8-Het Bijbelboek Titus Hoofdstuk 1:1-16

"De oprechte uitverkoren zonen van God, zullen getrouw de gezonde leer uitdragen!" 

Q9-Het Bijbelboek Titus Hoofdstuk 2:1-15

"Want de zaligmakende Genade Gave Gods, wordt ons onderwezen door de Zaligmaker!" 

Q10-Het Bijbelboek Titus Hoofdstuk 3:1-15 + Romeinen 6

"Zij allen zijn heilig, zij allen zijn gedoopt! In de vroege ochtend zal God het u bekend maken!" 

Serie-7Q-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Galaten+Titus

Serie-7Q-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Galaten+Titus

Serie-7Q-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Galaten+Titus
Serie 7Q Deel 1 Ere Dienst Galaten 1A en Titus

Serie 7Q Deel 1 Ere Dienst Galaten 1A en Titus

01:45:21
Video afspelen
Serie 7Q Deel 2 Ere Dienst Galaten 1B+Titus+Hand 15

Serie 7Q Deel 2 Ere Dienst Galaten 1B+Titus+Hand 15

01:45:04
Video afspelen
Serie 7Q Deel 3 Ere Dienst Galaten 2+Titus

Serie 7Q Deel 3 Ere Dienst Galaten 2+Titus

01:46:46
Video afspelen
Serie 7Q Deel 4 Ere Dienst Galaten 3+Titus

Serie 7Q Deel 4 Ere Dienst Galaten 3+Titus

01:45:18
Video afspelen
Serie 7Q Deel 5 Ere Dienst Galaten 4A+Titus

Serie 7Q Deel 5 Ere Dienst Galaten 4A+Titus

01:47:43
Video afspelen
Serie 7Q Deel 6 Ere Dienst Galaten 4B+Titus hersteld

Serie 7Q Deel 6 Ere Dienst Galaten 4B+Titus hersteld

01:46:02
Video afspelen
Serie 7Q Deel 7 Ere Dienst Galaten 4C+Titus

Serie 7Q Deel 7 Ere Dienst Galaten 4C+Titus

01:47:57
Video afspelen
Serie 7Q Deel 8 Ere Dienst Galaten 4D+Titus

Serie 7Q Deel 8 Ere Dienst Galaten 4D+Titus

01:45:08
Video afspelen
Serie 7Q Deel 9 Ere Dienst Galaten 4E+Titus

Serie 7Q Deel 9 Ere Dienst Galaten 4E+Titus

01:43:29
Video afspelen
Serie 7Q Deel 10 Ere Dienst Galaten 4F+Titus

Serie 7Q Deel 10 Ere Dienst Galaten 4F+Titus

01:44:27
Video afspelen
bottom of page