top of page

Informatie Ere-Diensten Serie 7-I (8 Boxen totaal) Thema "Christus' ervaring is ook onze ervaring"
Wanneer wij het leven van Christus bestuderen en ook wat Hij ons leert over de drie vijanden, dan beseffen we steeds beter dat de gebeurtenissen tijdens het leven van Jezus Christus toen, ook in onze tijd weer centraal staan. Tevens zien we dezelfde drie vijanden terugkomen, zij het in een andere benaming, maar zij hebben dezelfde doelstelling en sluwe manieren als toen tegen Jezus van Nazareth, met veel spot en hoon. Zijn volgelingen werden benoemd als; 'de sekte der Nazareners'. (Matth. 1:24 + Mark. 14:67 en Joh. 15:7 + Joh. 19:19 Hand. 24:5,14 + 28:22)

Het lijkt nu allemaal nog mee te vallen, maar Jezus laat ons onomwonden weten, dat diegenen, die Hem in waarheid willen volgen, uit de synagoge zullen worden gezet en wanneer men hen dood, zal men menen 'gode een heilige dienst te bewijzen'. Joh. 16:2

Begrijp goed dat wanneer wij Jezus' woorden niet goed begrijpen, wij nooit staande kunnen blijven, daarom zijn Zijn Woorden als het ware 'versleuteld' (Jes. 28:10,13 + Opb. 10:7) aan ons doorgegeven, teneinde in het laatst van de wereldgeschiedenis opnieuw te kunnen profeteren en vervolgens ons heel goed voor te bereiden. 

Opmerking;

Besef dat Jezus Christus toen op het juiste moment naar deze aarde kwam en dat Hij ook op het juiste moment de verschrikkelijke verdrukking en crisis zal laten komen, om allen door de laatste toets te beproeven. Het lijkt allemaal ver weg maar het is daarom des te gevaarlijker, want het zal voor velen komen als 'een dief in de nacht' en wie is dan bereid?

Zie ook; "Verkondigingen van ZIJN Boodschap I-13" en "ZIJN Boodschap in de Profetie Verd.1" 

Hieronder vindt u de thema's die bij deze Ere-Diensten worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

Basis Serie-7 Verkondigingen van ZIJN Boodschap (Ere-Diensten Volume I+VIII) 

Box I1 t/m I8: Het Bijbelboek Mattheus voor de eindtijd - Hoofdthema; "Christus ervaring is ook onze ervaring!"

 

Box I1:

I1. Mattheus 1:1_25

De gebeurtenissen met de voorvaderen en de drie keer veertien geslachten!"

I2. Mattheus 2:1-23

De koning van het Noorden en de martelaren rondom de zondags wet”

I3. Mattheus 3:1-17

“De leiders als het adderengebroedsel. Christus in actieve dienst met de 144.000!”

I4. Mattheus 4:1-25

“Zullen wij ook Jezus terstond volgen? Ook alles achter latende!”

I5. Mattheus 5 Inleiding

”Wij hebben de zaligsprekingen vanaf de berg, maar wij hebben ook 3+1 bergen!”

I6. Mattheus 5:1-10

”Wij moeten de gerechtigheid van onze God bezitten, dan komen wij in het eeuwig verbond!”

I7. Mattheus 5:11-48

”Niet alleen haat, maar ook verborgen wraak gevoelens, is overtreden van Gods wet!”

I8. Mattheus 6:1-34

“Jezus Christus leert ons bidden! En we kunnen nooit twee heren dienen!"

 

Box I2:

I09. Mattheus 7:1-5

“Vermanen is iets anders dan oordelen, want u mag pas vermanen als u wilt sterven!”

I10. Mattheus 7:6-14

”Het oprechte gebed vermag veel. maar het wordt wel een enge weg!”

I11. Mattheus 7:15-29

”De ware vruchten kunt u mede leren ontdekken door het laatste licht!"

I12. Mattheus 8:1-13

”Hoe melaats zijn wij ZDA? Of gaan de Katholieken ons voor in Gods koninkrijk?”

I13. Mattheus 8:14-34

”Het schip komt in de derde Wee! En u bent omringd met mensen van de duivel bezeten!”

I14. Mattheus 9:1-17

”Christus en Zijn volgelingen brengen Nieuw Licht, alleen in Nieuwe vaten!”

I15. Mattheus 9:18-38

”De leiders en de onreine dode kerk met de blinden, krijgen nog een kans voor de oogst!”

I16. Mattheus 10:1-10

”De discipelen worden als hervormers geroepen, met een nieuwe opdracht voor deze tijd!”

Box I3:

I17. Mattheus 10:10-22

"In deze duisternis bent u om Mijnentwil, het licht der wereld!”

I18. Mattheus 10:23-42

“Er is geen 1000 jarig vrederijk! Maar wel tweedracht in de wereld, kerken en gezinnen!”

I19. Mattheus 11:1-4

“Een drievoudige profetie, met twijfelaars, welke altijd in splinter groepering zal eindigen!”

I20. Mattheus 11:15-30

“De spade regen is voor de kinderkens die God het heeft willen openbaren!”

I21. Mattheus 12:1-4

“Christus volgelingen doen straks ook, wat niet geoorloofd is op de valse rustdag!”

I22. Mattheus 12:5-21

“En de fanatici, uitgegaan zijnde, houden te zamen raad hoe ze u doden zullen!”

I23. Mattheus 12:22-40

“Het koninkrijk en de stad en het huis zullen tegen zichzelf verdeeld zijn!”

I24. Mattheus 12:41-50

“Het laatste boze geslacht krijgt, zeven andere boze geesten, bozer dan hij zelf!”

 

Box I4: Speciaal op de website van ZIJN Boodschaap

Het Bijbelboek Mattheus voor de eindtijd - "De Gelijkenissen, uit Mattheus 13!

"Wie heeft de parels, en wie is het onkruid?" (Op video hieronder te volgen-8x)

*I25. Mattheus vervolg

“Wijkt af van de weg, maakt u van de baan, laat de Heilige Israëls van ons ophouden!”

*I26. Mattheus vervolg

“Als u de Schriften onderzoekt om uw eigen mening te rechtvaardigen….. wat dan?!”

*I27. Mattheus vervolg

“Tarwe en onkruid groeien samen op, maar wordt u, als onkruid, eerst in busselen verbrand? ”

*I28. Mattheus vervolg

“Wilt u ook waarheid en gerechtigheid planten? Dan gaat u dwaling en zonde tegen werken!”

*I29. Mattheus vervolg

“Heeft u ook het enige juist hart voor al uw medemensen, d.m.v. de goddelijke natuur in u?”

*I30. Mattheus vervolg

"Hebt u uw eeuwige schat gevonden? Weet u wel wat dit voor de eeuwigheid betekent?"

*I31. Mattheus vervolg

"Er zijn maar twee mogelijkheden; u bent een parasiet of u bent de koopman van de parel!"

*I32. Mattheus vervolg

“Als straks de netten worden binnengehaald, is er voor niemand meer een tweede kans!"

Box I5: Het Bijbelboek Mattheus voor de eindtijd - Hoofdthema "Geeft gij hun te eten?" -

"De spijziging der 5000 en opnieuw profeteren!"

I33. Mattheus vervolg

“Door de laatste overvloedige schatten van waarheid, kunt u in het eeuwig verbond komen."

I34. Mattheus vervolg

“Ze zullen zich ook aan u, als profeet, gaan ergeren in heel het land, maar ook in uw huis!"

I35. Mattheus vervolg

"We kunnen nu al weten wat er staat te gebeuren als kerk en staat een wordt!"

I36. Mattheus vervolg

"De Republikeinse macht in Amerika, is de start voor; de valse profeten, pausdom en VN!"

I37. Mattheus vervolg

"Begrijpen we de huidige uitsteltijd nog wel, of leven we gewoon door als al de anderen?"

I38. Mattheus vervolg

"Wordt u ook met innerlijke ontferming over de broeders en zusters in uw kerk bewogen?"

I39. Mattheus vervolg

"Blijft u wel op Jezus Christus vertrouwen, of begint u ook te mopperen en te twijfelen?"

I40. Mattheus vervolg

"Als u niet doet wat Christus van u verlangt, komt u niet door de Jacobsbenauwdheid heen!"

 

Box I6: Het Bijbelboek Mattheus voor de eindtijd - Hoofdthema; "De smekende moeder met haar dochter!"

I41. Mattheus vervolg

“Pas in de vierde wake komt Jezus ons te hulp, want wij, als Zijn discipelen, zijn kleingelovigen!"

I42. Mattheus vervolg

"Heden Hosanna en morgen kruisigt Hem, dat was toen zo, maar nu al weer!"

I43. Mattheus vervolg

"Tijdens de 3 toetsen staat Jezus ons bij, indien wij Zijn gerechtigheid willen ontvangen!"

I44. Mattheus vervolg

"Als wij ons achter deze blinden scharen, zijn wij met hen het eeuwig leven niet waardig!"

I45. Mattheus vervolg

"Blijft gijlieden ook onwetend? Of herkent u de haarklovers en spionnen al in uw omgeving?"

I46. Mattheus vervolg

"De smekende moeder met haar dochter wordt genade geschonken door de Spade Regen!"

I47. Mattheus vervolg

"Ook de Babylonische kerken worden beproefd, in de standvastigheid van hun geloof!"

I48. Mattheus vervolg

"In Decapolis worden de dove oren en de tong losgemaakt, dat de oprecht mogen spreken!"

 

Box I7: Het Bijbelboek Mattheus voor de eindtijd - Hoofdthema; "Met Jezus Christus op de berg!"

I49. Mattheus vervolg

“Zij die het ware teken willen verstaan, zullen ook het ware teken mogen uitdragen!"

I50. Mattheus vervolg

“Het boos en overspelig geslacht krijgt een teken, maar dan is het ook voor velen te laat!"

I51. Mattheus vervolg

“Als het Nieuwe Licht en Gods geboden vernederd worden, wat zal dan uw getuigenis zijn?"

I52. Mattheus vervolg

"Als Jezus Christus de Steen is en de sleutel geeft, wie heeft dan ook een sleutel en is Petrus?"

I53. Mattheus vervolg

“Beseft u nog wel wie er achter u staat? Als u het leven "dacht" te behouden, zult u het verliezen!"

I54. Mattheus vervolg

“Wat moet er met onze gevoelens, gedachten en daden gebeuren om gered te worden?"

I55. Mattheus vervolg

“Als u met Jezus Christus op de berg bent, moet u het Nieuwe Licht deelachtig worden!"

I56. Mattheus vervolg

“Als u in de voetstappen van Christus wilt gaan, kunt u ook van Mozes en Elia iets leren!"

 

Box I8: Het Bijbelboek Mattheus voor de eindtijd - Hoofdthema; "De 3+1 hoornen en het loon!"

I57. Mattheus vervolg

“De hoop, waarin wij leven, kan ons nog ontzegd worden, door niet goed voorbereid te zijn!"

I58. Mattheus vervolg

“Kunt u met Christus en de 144.000 zeggen; berg word opgeheven en in de zee geworpen?"

I59. Mattheus vervolg

“Er wordt een oprechte groep uit Babylon zalig gemaakt en vergeven, terwijl het verloren was!"

I60. Mattheus vervolg

“Hoe reageert(de) u nadat u genade werd geschonken? Of was u ook die ene dienstknecht?"

I61. Mattheus vervolg

“Hoe belangrijk is het berouw te hebben? Hierna volgt de vergevende genade van God!"

I62. Mattheus vervolg

“Hoe kunnen de verzoekingen tot ons komen, als de overspelige vrouw tot ons wordt gebracht?"

I63. Mattheus vervolg

“Hoe kunnen we de drie hoornen ontdekken? En wat verwacht God van deze drie hoornen?”

I64. Mattheus vervolg

“Waarom krijgen we loon naar werken? En wat kunnen we allemaal mee gaan maken?"

Serie-7I-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Matthéüs

Serie-7I-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Matthéüs

Serie-7I-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Matthéüs
Serie 7I Deel 1 Ere Dienst Mattheus 1;1 25

Serie 7I Deel 1 Ere Dienst Mattheus 1;1 25

01:43:01
Video afspelen
Serie 7I Deel 2 Ere Dienst Mattheus 2;1 23

Serie 7I Deel 2 Ere Dienst Mattheus 2;1 23

01:45:05
Video afspelen
Serie 7I Deel 3 Ere Dienst Mattheus 3;1 20

Serie 7I Deel 3 Ere Dienst Mattheus 3;1 20

01:46:25
Video afspelen
Serie 7I Deel 4 Ere Dienst Mattheus 4;1 21

Serie 7I Deel 4 Ere Dienst Mattheus 4;1 21

01:46:53
Video afspelen
Serie 7I Deel 5 Ere Dienst Mattheus 5

Serie 7I Deel 5 Ere Dienst Mattheus 5

01:47:24
Video afspelen
Serie 7I Deel 6 Ere Dienst Mattheus 5;1 6

Serie 7I Deel 6 Ere Dienst Mattheus 5;1 6

01:45:42
Video afspelen
Serie 7I Deel 7 Ere Dienst Mattheus 5;11 48

Serie 7I Deel 7 Ere Dienst Mattheus 5;11 48

01:47:14
Video afspelen
Serie 7I Deel 8 Ere Dienst Mattheus 6;1 24

Serie 7I Deel 8 Ere Dienst Mattheus 6;1 24

01:46:23
Video afspelen
Serie 7I Deel 9 Ere Dienst Mattheus 7A

Serie 7I Deel 9 Ere Dienst Mattheus 7A

01:46:56
Video afspelen
Serie 7I Deel 10 Ere Dienst Mattheus 7B

Serie 7I Deel 10 Ere Dienst Mattheus 7B

01:44:16
Video afspelen
Serie 7I Deel 11 Ere Dienst Mattheus 7C

Serie 7I Deel 11 Ere Dienst Mattheus 7C

01:45:59
Video afspelen
Serie 7I Deel 12 Ere Dienst Mattheus 8A

Serie 7I Deel 12 Ere Dienst Mattheus 8A

01:45:10
Video afspelen
Serie 7I Deel 13 Ere Dienst Mattheus 8B

Serie 7I Deel 13 Ere Dienst Mattheus 8B

01:46:40
Video afspelen
Serie 7I Deel 14 Ere Dienst Mattheus 9A

Serie 7I Deel 14 Ere Dienst Mattheus 9A

01:46:45
Video afspelen
Serie 7I Deel 15 Ere Dienst Mattheus 9B

Serie 7I Deel 15 Ere Dienst Mattheus 9B

01:46:47
Video afspelen
Serie 7I Deel 16 Ere Dienst Mattheus 10A

Serie 7I Deel 16 Ere Dienst Mattheus 10A

01:45:43
Video afspelen
Serie 7I Deel 17 Ere Dienst Mattheus 10B

Serie 7I Deel 17 Ere Dienst Mattheus 10B

01:46:01
Video afspelen
Serie 7I Deel 18 Ere Dienst Mattheus 10C

Serie 7I Deel 18 Ere Dienst Mattheus 10C

01:47:44
Video afspelen
Serie 7I Deel 19 Ere Dienst Mattheus 11A

Serie 7I Deel 19 Ere Dienst Mattheus 11A

01:49:30
Video afspelen
Serie 7I Deel 20 Ere Dienst Mattheus 11B

Serie 7I Deel 20 Ere Dienst Mattheus 11B

01:48:07
Video afspelen
Serie 7I Deel 21 Ere Dienst Mattheus 12A

Serie 7I Deel 21 Ere Dienst Mattheus 12A

01:47:50
Video afspelen
Serie 7I Deel 22 Ere Dienst Mattheus 12B

Serie 7I Deel 22 Ere Dienst Mattheus 12B

01:43:07
Video afspelen
Serie 7I Deel 23 Ere Dienst Mattheus 12C

Serie 7I Deel 23 Ere Dienst Mattheus 12C

01:46:49
Video afspelen
Serie 7I Deel 24 Ere Dienst Mattheus 12D

Serie 7I Deel 24 Ere Dienst Mattheus 12D

01:44:03
Video afspelen
Serie 7I Deel 25 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

Serie 7I Deel 25 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

01:45:16
Video afspelen
Serie 7I Deel 26 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

Serie 7I Deel 26 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

01:44:43
Video afspelen
Serie 7I Deel 27 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

Serie 7I Deel 27 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

01:46:18
Video afspelen
Serie 7I Deel 28 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

Serie 7I Deel 28 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

01:43:54
Video afspelen
Serie 7I Deel 29 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

Serie 7I Deel 29 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

01:46:48
Video afspelen
Serie 7I Deel 30 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen wmv

Serie 7I Deel 30 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen wmv

01:44:30
Video afspelen
Serie 7I Deel 31 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

Serie 7I Deel 31 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

01:46:58
Video afspelen
Serie 7I Deel 32 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

Serie 7I Deel 32 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

01:49:36
Video afspelen
Serie 7I Deel 33 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

Serie 7I Deel 33 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

01:45:20
Video afspelen
Serie 7I Deel 34 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

Serie 7I Deel 34 Ere Dienst Mattheus 13 De Gelijkenissen

01:44:50
Video afspelen
Serie 7I Deel 35 Ere Dienst Mattheus 14A

Serie 7I Deel 35 Ere Dienst Mattheus 14A

01:43:55
Video afspelen
Serie 7I Deel 36 Ere Dienst Mattheus 14B

Serie 7I Deel 36 Ere Dienst Mattheus 14B

01:47:16
Video afspelen
Serie 7I Deel 37 Ere Dienst Mattheus +Markus 14C

Serie 7I Deel 37 Ere Dienst Mattheus +Markus 14C

01:48:58
Video afspelen
Serie 7I Deel 38 Ere Dienst Mattheus 14D

Serie 7I Deel 38 Ere Dienst Mattheus 14D

01:45:27
Video afspelen
Serie 7I Deel 39 Ere Dienst Mattheus 14E

Serie 7I Deel 39 Ere Dienst Mattheus 14E

01:48:25
Video afspelen
Serie 7I Deel 40 Ere Dienst Mattheus 14F

Serie 7I Deel 40 Ere Dienst Mattheus 14F

01:46:59
Video afspelen
bottom of page