top of page

Informatie Ere-Diensten Serie 7-S  (5 Boxen/Volumes met 5x10=50DVD's)

Thema Serie S01 t/m S50; "Hoe moet en zal de rechtvaardige uit geloof en tot geloof leven?"

Algemeen over de Romeinen brief Deel 1;

Citaat; Het Begin van Paulus' Apostelschap. – Paulus zag de gelegenheid van zijn formele inzegening als het begin van een nieuwe en belangrijke periode in zijn levenswerk. Van de tijd van deze plechtige dienst, kort voor zijn vertrek op zijn eerste zendingsreis toen hij werd afgezonderd voor het verkondigen van het Evangelie van God, dateerde hij later het begin van zijn apostelschap in de christelijke kerk (RH 11 mei, 1911). BC 456

We lezen in bovenstaande citaat van de profetes, dat Paulus als twaalfde apostel door Jezus Christus Persoonlijk in actieve dienst is gesteld. Dit houdt ook in, dat Paulus als eerste hoorn is aangemerkt voor de vijfde hervormingsperiode en omdat hij degene was, die het evangelie (het Nieuwe Licht toen) naar de heidenen heeft gebracht. We weten nu door Bijbelstudie, dat er weer een eerste hoorn, in de zevende periode, moet starten om de laatste oprechte kinderen van God uit alle Babylonische kerken te roepen (Opb. 18:4,5) omdat de zonden, (met name ook het welgevallen aan de zonden van anderen) tot aan de hemel toe zijn gestegen.    

Citaat; Vers 7,8 (Zie EGW over Handelingen 18:2). Een Sterke Gemeente in Rome. – Ondanks tegenstand was er twintig jaar na de kruisiging van Christus een levende, oprechte gemeente in Rome. Deze gemeente was sterk en ijverig en de HEERE werkte voor haar (RH 6 maart, 1900). BC 456

Als we bovenstaande citaat begrijpen zien we dat er vanuit de Romeins christelijke gemeenschap een zeer hechte gemeente is ontstaan, welke wij kennen als de gemeente van Smyrna en waar onze HEERE zeer lovend over spreekt in Openbaring 2:8-11. Wanneer we dit profetisch op de juiste manier verstaan, mogen we weten dat er weer een geweldige opleving zal plaatsvinden in de eindgeschiedenis in alle Charta Oecumene kerken over de gehele wereld. Dit zal zo'n onvoorstelbare grote beweging worden dat iedereen zich hierover zal verbazen.

Algemeen Deel-2; Wat is de kern van deze nieuwe "Gerechtigheid door Geloof" beweging?

Dat allen welke Christus oprecht willen aanhangen en volgen (Opb. 14:4,5) gaan inzien, dat God een volledige overgave van een ieder persoonlijk vraagt bij het uitleven van zijn of haar geloof. Dat God nog eenmaal Zijn Spade Regen zal uitstorten (Jak.5:7,8) om allen te laten inzien dat "Gerechtigheid door Geloof" goed begrepen en uitgeleefd zal moeten worden, om het eeuwig koninkrijk in te mogen gaan. Juist in de Romeinen brief van Paulus, wordt ons geleerd hoe wij als oprechte christenen en volgelingen van Jezus Christus in geen enkel geval ook maar iets van doen mogen hebben met de zonde van de zondaar. Hij, Paulus maar ook Jezus Christus spreken hier duidelijk over in Romeinen 1:32 "geen welgevallen mogen hebben", zoals hij benadrukt en verder uitlegt. Dit houdt impliciet in, dat wij, in geen enkele zonde mogen meegaan, omdat we dan medeschuldig worden verklaard door God en nooit het hemelse koninkrijk kunnen ingaan.

Als we dit goed tot ons door laten dringen, kunnen wij allen begrijpen dat we hier met een zeer serieus onderwerp n.l "Gerechtigheid door Geloof" te maken hebben en dit ook uitvoerig moet worden uitgelegd en besproken, want of wij zijn verloren met de verlorenen of we zijn gered met de verlosten in aller eeuwigheid!   

Opmerking-1; voor studie echt noodzakelijk;

Teneinde de Romeinen brief van Paulus en dus "Gerechtigheid door Geloof" te verstaan, maar ook uit uit te leven, is een degelijke voorkennis nodig. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, want wij leven in een gedegenereerd geslacht, welke in deze eindgeschiedenis zo verhard is geworden dat we vrijwel niets meer van onze eigen gerechtigheid (onze eigen gemaakte menselijke wettelijke regels) zien, laat staan er voor gewaarschuwd willen worden; trots, zelfzucht en eigenzinnigheid staan ons in de weg.

ZIJN Boodschap biedt u deze diepgaande studie om de Romeinenbrief te begrijpen, maar in het bijzonder ook uit te kunnen leven, teneinde zonder vlek of rimpel en levend Christus op de wolken des hemels te mogen ontmoeten. (Opb. 14:12)

Opmerking-2; Kennis van al Gods wetten is noodzakelijk 

In de 2e Korinthe brief wordt veelvuldig over Gods Heilige Wet en Gods bestuur gesproken ten opzichte van de Ceremonieele wet. Dit wordt gedaan ter voorbereiding op de Romeinen brief. Het is dus van groot belang om eerst beide Korinthe brieven te bestuderen, alvorens met de Romeinen brief te starten.

U zult anders nooit de Romeinen brief goed kunnen verstaan, laat staan dit kunnen uitdragen in uw leven.

Opmerking-3; Tweede en laatste deel van deze boxen het Bijbelboek Job;

Als eerste; Het Bijbelboek Job wordt altijd als een prachtig mooi verhaal gelezen en gezien en dat is het ook, maar welke achtergronden staan hierin vermeld voor de eindtijd? U zult ontdekken dat deze mooie geschiedenis een volledige eindtijd profetie is, die wij zullen meemaken en waar wij vervolgens ook op getoetst worden. Wie zijn wij nu echt? Hoe gedragen wij ons in moeilijkheden? Beginnen wij ook te murmereren zoals Job? (of Jona? Zie Korinthe Box R) Waarom eindigt deze geschiedenis van m.n.bij Jona met een 'open einde,' zoals we dit wel noemen? Kunnen wij staande blijven in de Luide Roep periode? Dit is de periode van de 1e t/m de 3e plaag, denk hierbij weer aan Job. 

Als tweede; Maar in het Bijbelboek Job wordt de periode van de 4e t/m de 10e plaag beschreven! Ook wel 1e t/m de 7e plaag genoemd in de Bijbel (Opb. 16) hierin kunnen alleen zij staande blijven die "Gerechtigheid door Geloof" hebben uitgeleefd en zonder vlek of rimpel en zonder bedrog zijn bevonden en in geen enkel geval "medeschuldig zijn bevonden of een welgevallen hebben gehad" aan de zonden van anderen. Dit houdt in dat zij 'de 144.000' een volledig volwassen karakter hebben ontwikkeld (vierde definitie van karakter volwassenheid i.p.v. derde definitie van karakter perfectie) en door God Persoonlijk in actieve dienst zijn bevestigd in het (3+1) volk.

Dit laatste volk van God (het 3+1 volk; de 144.000 en niet het 3+1 volk der martelaren) zal straks voor eeuwig bij Jezus Christus in de tempel mogen zijn, waar zij als juryleden van alle drie volken samen met Christus het oordeelwerk van de HEERE Jezus zullen gaan bevestigen. (Opb. 7:15 + 1 Kor. 6:3)  

 

Studie advies-1;

Voordat u met de Romeinen brief begint te studeren, onderzoek dan eerst de 1e en 2e Korinthe brief van Paulus. (Ere-Diensten R01 t/m R30.)

Neem voor deze twee Korinthe brieven de tijd, om alles goed tot u te laten doordringen en herhaal bepaalde gedeelten van de studie Predikaties (Ere-Diensten), want hierin komen de problemen aan de orde die spelen in de eindtijd geschiedenis. 

Studie advies-2;

Neem naast de studie van de Romeinen brief het dagboek "Christus Weerspiegelen" en het boek "Last Day Events" en met name ook de schriftelijke studie zie hieronder; C-03 "Wat moet ik doen om het eeuwig leven te beerven?" door. Om hierna beter de Romeinen brief te kunnen begrijpen, maar ook uit te kunnen leggen en hoe u de vierde definitie van karakter volwassenheid kunt bereiken.

Studie advies-3; In deze Romeinen brief worden een aantal hoofdstukken niet meer herhaald, dezen zijn namelijk in de Galaten brief behandeld, u kunt deze vinden in de Ere-Dienst van de Q serie. Het advies is dan ook om de gehele Galaten brief nogmaals te herhalen naast het bestuderen van de Romeinen brief van Paulus. 

Belangrijke analyse aangaande de Romeinen brief;

Hoe is in het kort de Romeinen brief, door God aan Paulus gegeven, ingericht? Zie onderstaande hoofdstuk indeling.

Hfdstk. 1-2; Hoe de diepte van de onoprechtheid naar God toe en vervolgens ook naar onze medemensen, geopenbaard wordt door aan de zonden van de anderen een medewelgevallen te hebben, waardoor wij nooit de Gerechtigheid van God zullen kunnen verstaan. Het gevolg is, dat we mede verloren gaan, omdat we medeschuldig worden bevonden.

Hfdstk. 3-5; Hier wordt met name de 1e Genadegave of ook wel de toegerekende-gerechtigheid van God uitgelegd en vooral wat Christus heeft gedaan om ons alsnog een kans te geven teneinde gered te kunnen worden. Indien wij hier gebruik van willen maken door de meegedeelde-gerechtigheid uit te leven. 

Hfdst. 6-8; Hier wordt het leven in Christus Jezus belicht, waardoor de meegedeelde-gerechtigheid kan worden uitgeleefd, indien wij gehoorzaam zijn aan al Gods wetten. Zij die dit niet willen, zullen nooit in het koninkrijk van God worden toegelaten en al helemaal niet "Gerechtigheid door Geloof" kunnen uitleven. (zie hiervoor de gehele Galaten brief Ere-Diensten en m.n.; Q6, Q-7 en Q-10)

Hfdstk. 9-11; Hier maakt God Zijn grote liefdevolle Genade bekend voor al Zijn afvallige volken. Hij geeft hun namelijk nog eenmaal, tijdens de Spade Regen, een kans om nadrukkelijk voor Hem te kiezen. Waardoor het nieuwe (3+1) volk d.m.v. een nieuwe wereldwijde beweging tot stand komt. 

Hfdstk. 12-14; Hier lezen we duidelijk dat men de wereld volledig moet ontvlieden, teneinde aan het oordeel Gods te ontkomen. Want al het verkeerde, hetgeen plaatsvindt in deze afvallige wereld, heeft God nadrukkelijk afgekeurd en bestempeld als "hoereren" tegen God en wanneer men in deze strikken blijft, zal men nooit in Gods liefde kunnen blijven, laat staan deze Goddelijke liefde kunnen waarderen en meedelen aan anderen.

Hfdstk. 15-16; Wij willen juist ook anderen helpen om hun er op te wijzen wat er nodig is om voor eeuwig gered te kunnen worden. Dan alleen kan God met ons zijn, en ons Zijn Kracht schenken, in het uitdragen van het ware geloof en dat is; "Gerechtigheid door Geloof". Dit laatste namelijk "De verborgenheid Gods" zal geopenbaard worden in de eindtijd geschiedenis. In deze openbaring zullen de wetten van God, maar ook de profetische geschriften ons eigen zijn en worden uitgeleefd, door de wijsheid van God.

De 144.000 Job's in de grote Jakobsbenauwdheid;

Hierin zien we de 144.000 Job's, wanneer we onze taak in de  wereld geschiedenis hebben beëindigd. Wij zullen de laatste proef nog moeten doorstaan, teneinde als deelgenoot van de 144.000 de laatste zeven van de tien plagen te kunnen doorstaan. (hier zijn bijzondere redenen voor) Met die verstande dat we dan volledig zijn voorbereid om deze beproevingsperiode in Gods Onmetelijke Kracht te kunnen volbrengen.

Informatie 25 Serie-C Box serie Ere-Diensten;

In deze eerste serie van Ere-diensten wordt u volledig over "Gerechtigheid door Geloof" vanuit de Bijbel en de "Geest der Profetie" geïnformeerd om diep de betekenis en de kennis van de Verborgenheid der godzaligheid te kunnen begrijpen en uit te leven, ter voorbereiding van de Luide Roep.

Algemeen webwinkel;

U kunt deze hoge kwaliteit boxen los bestellen maar straks ook (na ongeveer 3 jaar) in de 25 Serie-C boxen en vervolgens in lage kwaliteit "Al de waarheid van ZIJN Boodschap". Als alle Ere-Diensten afgerond zijn worden de "Profetenscholen van ZIJN Boodschap C+D+?" alleen in de 25 Boxen Serie-C toegevoegd.

Hieronder vindt u de thema's die bij deze Ere-Diensten worden gebruikt.

(zie voor alle thema's bij Documenten/Algemeen-A-20)

Basis Serie-7 Verkondigingen van ZIJN Boodschap (Ere-Diensten-S Volumes I t/m III = 3x10 Boxen) 

Box-1 Romeinen brief van Paulus;

S1-Romeinen Hoofdstuk 1:1-32 Deel-1

"Zij die een welgevallen hebben aan de zonde, zullen veel schuldiger zijn dan de zondaar!"

S2-Romeinen Hoofdstuk 1:1-32 Deel-2

"Schaamt u zich nu al voor Gods Woord? (Nieuw Licht) Dan heeft u nu al een probleem!"

S3-Romeinen Hoofdstuk 1:1-32 Deel-3

"God deelt ons mede, hoe we versterkt kunnen worden in de strijd door het onderlinge G.d.G!"

S4-Romeinen Hoofdstuk 1:1-32 Deel-4

"Waar staat u straks? Bij wie gerechtigheid openbaren of ongerechtigheid uitleven?"

S5-Romeinen Hoofdstuk 1:1-32 Deel-5A

"God laat ons zien hoe diep de kerkgangers in alle kerken en geloofsrichtingen zijn gevallen!"

S6-Romeinen Hoofdstuk 1:1-32 Deel-6B

"God laat ons zien hoe diep de kerkgangers in alle kerken en geloofsrichtingen zijn gevallen!"

S7-Romeinen Hoofdstuk 1:1-32 Deel-7

"Hoe gaat de ongerechtigheid van de vader op de zoon en van de moeder op de dochter?"

S8-Romeinen Hoofdstuk 1:1-32 Deel-8

"Waardoor kunnen gezinnen geheel verloren gaan? Maakt liefde u ook blind voor de zonde?"

S9-Het Romeinen Hoofdstuk 2:1-29 Deel-9

"Wie Gods Wet veracht of moedwillig in het verborgen schendt, zal geoordeeld worden!"

S10-Romeinen Hoofdstuk 2:1-29 Deel-10

"Het maakt niet uit, uit welke gemeenschap u bent gekomen, maar wie u bent geworden!"

 

Box-2 Romeinen brief van Paulus;

S11-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 3:1-31  Deel-11 

"Beseffen we nog wel wat onze Verlosser echt voor ons aan het kruis heeft gedaan?"

S12-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 3:1-31  Deel-12

"God wil ons verzoening door geloof schenken en Zijn rechtvaardigheid en liefde betonen!"

S13-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 4:1-25  Deel-13A

"Wat leren wij van Abram zijn geloof? Wat doen wij als wij een opdracht van God krijgen?"

S14-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 4:1-25  Deel-14B

S15-"Wij kunnen als een vernieuwde Abraham leven, waardoor wij het zegel van God ontvangen!"

S15-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 4:1-25  Deel-15C

"Wij kunnen erfgenamen worden in de tempel bij God, of als bewoners op deze aarde!"

S16-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 4:1-25  Deel-16D

"Daarom wordt het ons ook toegerekend, indien wij ten volle verzekerd zijn van God!"

S17-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 4:1-25  Deel-17E

"Hoe ver gaat nu al de NWO? Maar hoeveel verder gaan de Babylonische kerken? 

S18-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 5:1-21  Deel-18

"Wij zullen uit onze bevindingen leren, wat de echte ervaring van lijdzaamheid is!" 

S19-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 5:1-21  Deel-19

"Bij Abram was 'de koning van het noorden',  maar ook nu 'in Babylon' met alle vervalsingen!

S20-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 5:1-21  Deel-20

"Hoe diep zijn de vervalsingen van Babylon zelfs in de Bijbels door gedrongen?"

 

Box-3 Romeinen brief van Paulus;

S21-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 6:1-23  Deel-21

Advies; Zie eerst Ere-Dienst Q-10 en hierna S-21

"Het stopt niet bij toegerekende gerechtigheid, maar vervolgt met meegedeelde gerechtigheid"

S22-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 7:1-26  Deel-22

Advies; Zie eerst Ere-Dienst Q-6 en hierna S-22

"Hebben wij ook de maatstaf van de hemel en een onwankelbaar vertrouwen in onze God!"

S23-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 8:1-39  Deel-23

Advies; Zie eerst Ere-Dienst Q-7 en hierna S-23

"Wij moeten de valse herders voorgoed achterlaten en een altaar voor de HEERE bouwen!"

S24-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 8:1-39  Deel-24

Advies; Zie hierbij Ere-Dienst Q-7 en daarbij S-24

"Dat Jezus Christus en de Heilige Geest ons te hulp komen, zelfs door Hun Eigen Gebed!"

S25-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 8:1-39  Deel-25

Zie hierbij Ere-Dienst Q-7 en daarbij S-25

"De geroepenen zijn dezen*, tot driemaal toe. Allen krijgen de kans om uitverkoren te zijn!"

S26-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 8:1-39 Deel-26

"De geroepenen zijn dezen*, tot driemaal toe. Allen krijgen de kans om uitverkoren te zijn!"

S27-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 9:6-33  Deel-27-A

"Het is uit 'De Roepende God' en niet uit zij die willen of lopen, maar De Ontfermende God!"

S28-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 9:6-33  Deel-28-B

"Het is uit 'De Roepende God' en niet uit zij die willen of lopen, maar De Ontfermende God!"

S29-Het Bijbelboek Romeinenn Hoofdstuk 9:6-33  Deel-29

"Voldoen aan de voorwaarde van verkiezing is, volmaakte gehoorzaamheid aan Gods geboden!"

S30-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 9:6-33  Deel-30

"Alle drie volken hebben Licht gekregen, en er wordt geoordeeld naar onze keuzes voor God!"

Box-4 Romeinen brief van Paulus;

S31-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 10:1-21  Deel-31

"Wij kunnen niet Jezus Christus van de Hemel afbrengen en bepalen wat wij zullen geloven!"

S32-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 10:1-21  Deel-32

"Waar vinden wij het volk van de Babylonische verwarring terug in het OT van de  geschiedenis?

S33-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 10:1-21  Deel-33

"Het letterlijk- en het moderne Israelieten worden straks echt Jaloers op de Samaritanen (Babylon)!"

S34-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 11:1-36  Deel-34

"Er zijn nog 144.000 mannen overgelaten welke geen Babylonische diensten onderhouden zullen!"

S35-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 11:1-36  Deel-35

"Weest niet verhard als u de Genade Gave, van Jezus Christus, echt deelachtig wilt worden!"

S36-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 11:1-36  Deel-36

"Wie worden nog ingeënt? Wie worden niet meer ingeënt? Hoe zit dit met de drie hoornen/volken?"

S37-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 11:1-36  Deel-37

"Hoe diep wilt u de verborgenheden verstaan? Wij hebben ze nodig om anderen te roepen!"

S38-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 12:1-21  Deel-38

"De 144.000 stellen hun lichamen tot één (3+1) volk en brengen vrede in verscheidenheid!"

S39-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 12:1-21  Deel-39

"Hoe zullen we dan kolen vuurs kunnen aanbrengen? Wat is de kern hiervan?"

S40-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 13:1-14  Deel-40

"Wat zijn de bevoegdheden van de machten, welke door God verordineerd zijn geworden?"

Box-5a Romeinen brief van Paulus;

S41-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 14:1-23  Deel-41

A-"Abnormale twistingen over eten, drinken en de Sabbat komen voort uit ongehoorzaamheid!"

S42-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 14:1-23  Deel-42

B-"Abnormale twistingen over eten, drinken en de Sabbat komen voort uit ongehoorzaamheid!"

S43-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 15:1-33  Deel-43

"Als wij sterk zijn in Christus Jezus, kunnen we de zwakken helpen en dezen* wederom roepen!"

S44-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 15:1-33  Deel-44

"Indien u vermaand wilt worden, zult u groeien in Christus Jezus en zult u gaan zien en verstaan!"

S45-Het Bijbelboek Romeinen Hoofdstuk 16:1-27 Einde Deel-45

"De verborgenheden worden door 'Den Alleen Wijzen God' in de profetieën geopenbaard!"

 

Box-5b Romeinen Job;

S46-Het Bijbelboek Job in vijf delen opgedeeld.  

Deel A van Job en van deze DVD Serie-S en Deel-46

"Hoe beleefde Job 'Gerechtigheid door Geloof?' En wat kunnen wij hiervan leren?"

S47-Het Bijbelboek Job in vijf delen opgedeeld.  

Deel B van Job en van deze DVD Serie-S en Deel-47

"Hoe pijnlijk zal de tweede proef voor ons zijn? Waar staan we als deze over ons komt?"

S48-Het Bijbelboek Job in vijf delen opgedeeld.

Deel C van Job en van deze DVD Serie-S en Deel-48

"Hoe moeten wij 'in G.d.G.' reageren op al deze soorten van vrienden, kerk- en NWO leiders?"

S49-Het Bijbelboek Job in vijf delen opgedeeld.  

Deel D van Job en van deze DVD Serie-S en Deel-49

"Wie is Elihu in onze tijd? Wat is de opdracht van deze* Elihu's in onze tijd?"

S50-Het Bijbelboek Job in vijf delen opgedeeld.  

Deel E van Job en van deze DVD Serie-S en Deel-50

"Hoe geweldig zal onze God nogmaals, in de toekomst en in de eeuwigheid, voor ons werken? 

 

Serie-7S-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Romeinen

Serie-7S-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Romeinen

Serie-7S-Verkondigingen van ZIJN Boodschap-Romeinen
Serie 7S Deel 1 Ere Dienst Romeinen 1A

Serie 7S Deel 1 Ere Dienst Romeinen 1A

01:46:43
Video afspelen
Serie 7S Deel 2 Ere Dienst Romeinen 1B

Serie 7S Deel 2 Ere Dienst Romeinen 1B

01:47:41
Video afspelen
Serie 7S Deel 3 Ere Dienst Romeinen 1C

Serie 7S Deel 3 Ere Dienst Romeinen 1C

01:47:23
Video afspelen
Serie 7S Deel 4 Ere Dienst Romeinen 1D

Serie 7S Deel 4 Ere Dienst Romeinen 1D

01:47:45
Video afspelen
Serie 7S Deel 5 Ere Dienst Romeinen 1E

Serie 7S Deel 5 Ere Dienst Romeinen 1E

01:49:27
Video afspelen
Serie 7S Deel 6 Ere Dienst Romeinen 1F

Serie 7S Deel 6 Ere Dienst Romeinen 1F

01:43:40
Video afspelen
Serie 7S Deel 7 Ere Dienst Romeinen 1G

Serie 7S Deel 7 Ere Dienst Romeinen 1G

01:44:08
Video afspelen
Serie 7S Deel 8 Ere Dienst Romeinen 1H

Serie 7S Deel 8 Ere Dienst Romeinen 1H

01:41:07
Video afspelen
Serie 7S Deel 9 Ere Dienst Romeinen 1I

Serie 7S Deel 9 Ere Dienst Romeinen 1I

01:48:37
Video afspelen
Serie 7S Deel 10 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 10 Ere Dienst Romeinen+Job

01:47:07
Video afspelen
Serie 7S Deel 11 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 11 Ere Dienst Romeinen+Job

01:47:56
Video afspelen
Serie 7S Deel 12 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 12 Ere Dienst Romeinen+Job

01:48:00
Video afspelen
Serie 7S Deel 13 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 13 Ere Dienst Romeinen+Job

01:47:24
Video afspelen
Serie 7S Deel 14 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 14 Ere Dienst Romeinen+Job

01:44:34
Video afspelen
Serie 7S Deel 15 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 15 Ere Dienst Romeinen+Job

01:49:00
Video afspelen
Serie 7S Deel 16 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 16 Ere Dienst Romeinen+Job

01:48:19
Video afspelen
Serie 7S Deel 17 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 17 Ere Dienst Romeinen+Job

01:47:58
Video afspelen
Serie 7S Deel 18 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 18 Ere Dienst Romeinen+Job

01:46:49
Video afspelen
Serie 7S Deel 19 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 19 Ere Dienst Romeinen+Job

01:43:27
Video afspelen
Serie 7S Deel 20 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 20 Ere Dienst Romeinen+Job

01:46:46
Video afspelen
Serie 7S Deel 21 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 21 Ere Dienst Romeinen+Job

01:46:48
Video afspelen
Serie 7S Deel 22 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 22 Ere Dienst Romeinen+Job

01:46:08
Video afspelen
Serie 7S Deel 23 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 23 Ere Dienst Romeinen+Job

01:47:00
Video afspelen
Serie 7S Deel 24 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 24 Ere Dienst Romeinen+Job

01:46:22
Video afspelen
Serie 7S Deel 25 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 25 Ere Dienst Romeinen+Job

01:47:13
Video afspelen
Serie 7S Deel 26 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 26 Ere Dienst Romeinen+Job

01:47:09
Video afspelen
Serie 7S Deel 27 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 27 Ere Dienst Romeinen+Job

01:45:49
Video afspelen
Serie 7S Deel 28 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 28 Ere Dienst Romeinen+Job

01:48:10
Video afspelen
Serie 7S Deel 29 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 29 Ere Dienst Romeinen+Job

01:47:17
Video afspelen
Serie 7S Deel 30 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 30 Ere Dienst Romeinen+Job

01:48:08
Video afspelen
Serie 7S Deel 31 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 31 Ere Dienst Romeinen+Job

01:43:38
Video afspelen
Serie 7S Deel 32 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 32 Ere Dienst Romeinen+Job

01:47:32
Video afspelen
Serie 7S Deel 33 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 33 Ere Dienst Romeinen+Job

01:48:28
Video afspelen
Serie 7S Deel 34 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 34 Ere Dienst Romeinen+Job

01:46:47
Video afspelen
Serie 7S Deel 35 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 35 Ere Dienst Romeinen+Job

01:46:05
Video afspelen
Serie 7S Deel 36 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 36 Ere Dienst Romeinen+Job

01:47:20
Video afspelen
Serie 7S Deel 37 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 37 Ere Dienst Romeinen+Job

01:48:50
Video afspelen
Serie 7S Deel 38 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 38 Ere Dienst Romeinen+Job

01:42:53
Video afspelen
Serie 7S Deel 39 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 39 Ere Dienst Romeinen+Job

01:47:00
Video afspelen
Serie 7S Deel 40 Ere Dienst Romeinen+Job

Serie 7S Deel 40 Ere Dienst Romeinen+Job

01:46:22
Video afspelen
bottom of page