top of page

De genadedeur sluit voor de Zevendedags Adventisten bij de Zondagswet, (niemand kan dan meer bij de 1e hoorn van de 144.000 behoren) waarna Gods oprechte kinderen (incl. de 11e uur werkers de 3+1 hoornen) de luide roep zullen brengen. Hierbij dienen ze zonder vlek of rimpel (Ef 5:27) en zonder bedrog (Opb. 14:5) te staan, willen zij van God de goedkeuring ontvangen om Zijn kinderen uit de Charta Oecumene kerken te roepen (Opb. 18:4). Van Gods volk der ZDA (Moderne Israel) wordt als eerste verwacht dat ze wederom kunnen profeteren (Opb. 10:7-11) en de verborgenheden vanuit de Bijbel kunnen uitleggen, maar ook vanuit alle Bijbelboeken het verlossingsplan kunnen uitleggen. Maar in de toekomst zal het Letterlijk Israel en het Geestelijk Israel zich aansluiten bij de 1e hoorn hierna krijgen we de (3+1) hoornen, (Opb. 17:14) waarbij Jezus Christus deze drie groepen persoonlijk zal leiden. (De Plus 1 Hoorn)

 

Een voorbeeld in deze special is de geschiedenis van Gideon. Deze geschiedenis lijkt op een periode die alleen op het letterlijke Israël van toepassing is maar blijkt echter nog veel meer te zeggen over ónze toekomst vóór en tijdens de luide roep. Als broeders en zusters het Verlossingsplan van God de Vader en Zijn Zoon, onze HEERE goed verstaan zullen ze inzien dat hier volledig opnieuw wordt geprofeteerd (Joel 2:28-29 + Opb. 10:7,11).
Juist dit laatste is waar Gods oprechte kinderen eerst in de ZDA door worden geroepen (het rondborstige getuigenis in de Laodicea gemeente, Eerste Geschriften hoofdstuk; De Schudding; blz. 325) wordt dit ook wel genoemd) en vervolgens worden Gods oprechte kinderen in de Charta Oecumene kerken (Bijbel Babylon genoemd) geroepen. En hierna pas kan Jezus Christus op de wolken des hemels terug keren, waarna wij voor eeuwig bij Hem mogen zijn.

Wij hopen dat u deze Special zult gaan verstaan en eruit zult leven om samen met uw oprechte broeders en zusters deze geweldige opdracht van God te voleindigen door Zijn kracht. (Zie onderstaande video's en meer in de Bijbel studie's)

Waarschuwende stem; Met grote ernst zou Gods volk "Het Moderne Israel"; de ZDA dit gedeelte moeten bestuderen, het zou hen moeten aanzetten de Luide Roep te willen brengen, i.p.v. zich te verzetten tegen diegenen die God heeft verkozen om het laatste "Nieuwe Licht" te verkondigen. Dit bovenstaande is straks ook het geval (de herhaling komt) bij de Charta Oecumene kerken. zie vooral "De Profetenschool van ZIJN Boodschap A+B+C+D" 

En "Verkondigingen van ZIJN Boodschap I"

Twee keer drie pijnlijke bewijzen hoe ernstig de situatie is bij de ZDA na de Zondagswet (Jakobsbenauwdheid) daar onder de Video weergegeven;

 

Uit de "Geest der Profetie" Citaten;

-1; "U bent van mening dat diegenen die voor de voeten van de heiligen aanbidden (Openbaring 3:9) uiteindelijk gered zijn. Hierin verschil ik van mening met u; want God liet mij zien dat deze groep belijdende adventisten zijn, die afgevallen zijn, en "die de Zoon van God voor zichzelf opnieuw gekruisigd hebben, en Hem openlijk te schande gemaakt hebben". En in de "ure van verzoeking" die nu gekomen is, om ieders ware karakter te laten zien, weten zij dat zij voor eeuwig verloren zijn; en overweldigd door geestelijke angst, zullen zij buigen aan de voeten van de heiligen."  A word to the littel flock - 21 April 1847 

-2; Grote Aantallen Aanvaarden de Waarheid. – De tijd van Gods verwoestende oordelen is de tijd van genade voor hen, die geen kans hebben gehad om te leren wat Waarheid is. Vol tederheid ziet de Heere op hen neer. Zijn hart vol ontferming is bewogen; Zijn hand is nog uitgestrekt om te redden, terwijl de deur gesloten is voor hen die niet binnen wilden gaan. (de ZDA) Grote aantallen zullen worden toegelaten, die in deze laatste dagen de Waarheid voor  het eerst hebben gehoord. (de Charta)  BC blz. 674-675 - RH 5 juli, 1906).

-3; “Werk terwijl het nog dag is, want de nacht komt waarin geen mens kan werken (Johannes 9:4). De opdracht luidt: “hij die rechtvaardig is, dat hij rechtvaardig blijft; en die vuil is, dat hij vuil blijft.” (Openbaring 22:11 KJV). Het lot van iedereen is dan beslist. Een paar, ja, maar een paar, van het onmetelijke aantal, die de aarde bewonen, zullen gered worden voor het eeuwige leven, terwijl de massa, die hun zielen niet vervolmaakt hebben in gehoorzaamheid aan de waarheid, aangewezen zijn op de tweede dood.” – 2T 401

Drie Bijbel teksten waarbij het "moderne Israel" (ZDA) als eerste geoordeeld worden;

-1; 16 Maar indien iemand lijdt als een Christen, die schame zich niet, maar verheerlijke God in dezen dele. 17 Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn? 18 En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? 1 Petrus 3:16-18

-2; 5 Maar tot die anderen zeide Hij voor mijn oren: Gaat door, door de stad achter hem, en slaat, ulieder oog verschone niet, en spaart niet! 6 Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe; maar genaakt aan niemand, op denwelken het teken is, en begint van Mijn heiligdom. En zij begonnen van de oude mannen, die voor het huis waren. 7 En Hij zeide tot hen: Verontreinigt het huis, en vervult de voorhoven met verslagenen; gaat henen uit. En zij gingen henen uit, en zij sloegen in de stad. 8 Het geschiedde nu, als zij hen geslagen hadden, en ik overgebleven was, dat ik op mijn aangezicht viel, en riep, en zeide: Ach, Heere HEERE, zult Gij al het overblijfsel van Israël verderven, met Uw grimmigheid uit te gieten over Jeruzalem? 9 Toen zeide Hij tot mij: De ongerechtigheid van het huis van Israël en van Juda is gans zeer groot, en het land is met bloed vervuld, en de stad is vol van afwijking; want zij zeggen: De HEERE heeft het land verlaten, en de HEERE ziet niet. Ez. 9:5-9

-3; 8 Nu dan, ga henen, schrijf voor hen op een tafel, (Charts) en teken het in een boek, opdat het blijve tot den laatsten dag, voor altoos, tot in eeuwigheid. 9 Want het is een wederspannig volk; het zijn leugenachtige kinderen; kinderen, die des HEEREN wet niet horen willen. 10 Die daar zeggen tot de zieners: Ziet niet; en tot de schouwers: (Profeten KJV ZDA is een profeten volk)  Schouwt (Profeteer KJV = Opb.10:7+11) ons niet, wat recht is; spreekt tot ons zachte dingen, schouwt ons bedriegerijen. 11 Wijkt af van den weg, maakt u van de baan; laat den Heilige Israëls van ons ophouden! 12 Daarom, zo zegt de Heilige Israëls: Omdat gijlieden dit woord verwerpt, en vertrouwt op onderdrukking en verkeerdheid, en steunt daarop: 13 Daarom zal ulieden deze misdaad zijn gelijk een vallende scheur, uitwaarts gebogen in een hogen muur, (is wet) welks breuk haastelijk in een ogenblik komen zal. (de Zondagswet) 14 Ja, Hij zal ze verbreken, gelijk een pottenbakkerskruik verbroken wordt; in het brijzelen zal Hij niet verschonen; alzo dat van haar verbrijzeling niet een scherf zal gevonden worden, om vuur (is Spade Regen) uit den haard te nemen, of om water te scheppen (Gerechtigheid van Christus)  uit een gracht. 15 Want alzo zegt de Heere HEERE, de Heilige Israëls: Door wederkering en rust (is Jes. 28:12 = Spade Regen) zoudt gijlieden behouden worden, in stilheid en in vertrouwen zou uw sterkte zijn; doch gij hebt niet gewild. Jes. 30: 8-15

G-15 Eerste Geschriften Deel-2 (volgt)
Special - Genadedeur ZDA sluit bij zondagswet!

Special - Genadedeur ZDA sluit bij zondagswet!

Video afspelen
bottom of page