top of page

Met Gods genade, hebben wij getracht om ook geestelijke muziek op te nemen in de website van ZIJN Boodschap. Daarin wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan Gods Verlossingsplan.

Waarom is het zo belangrijk om vanuit Gods Verlossingsplan muziek toe te voegen?

Als u het merendeel van de studies heeft gevolgd, zult u tot de conclusie zijn gekomen, dat God Zijn oprechte kinderen nog eenmaal gaat roepen uit alle kerkdenominaties.

En hoewel het bekend is, dat iedere kerk zijn eigen muziek- en liedboek heeft, zien we wel overal de Psalmen terugkomen, waarbij opgemerkt moet worden dat er veel verschillen in de teksten naar voren komen, maar ook in de stijl van de muziek, denk aan b.v. ritmisch, niet ritmisch, snel, gematigd en gedragen zingen.

Ook worden er verschillende muziek instrumenten gebruikt, wat zover gaat dat men zelfs met basgitaar of drums gewijde geestelijk muziek uitdraagt.

Hieruit kunnen we concluderen dat de huidige kerkgangers hun doel vaak voorbij streven, met andere woorden; gewijde geestelijke muziek begint op wereldse muziek te lijken of, nog erger, de teksten van bepaalde nieuwe liederen zijn in sommige gevallen zelfs zo aanmatigend, dat het niets meer met verootmoediging voor God te maken heeft. We kunnen stellen dat deze muziek geheel zijn doel mist, wanneer het om ware aanbidding tijdens de Ere-Dienst gaat. De dienst lijkt in deze gevallen meer op een discotheek, waar men kan dansen en springen en waar heftig op trommels wordt geslagen, teneinde mensen in een bepaalde extase te brengen.

In de muziek van  ZIJN Boodschap zult u in het geheel niets van aanmatiging ontdekken, echter wel ingetogenheid en eerbied voor onze God en Schepper.

harp.jpg
Orgeltje Bijbels.jpeg
2015041_univ_lsr_xl.jpg
Tamboerijn Mirjam.jpeg

Natuurlijk weten wij dat er ook trommels, tamboerijnen, hoornen en trompetten werden gebruikt in de Bijbelse geschiedenis, maar dit even terzijde gesteld, want deze instrumenten worden in onze tijd vaak op een verkeerde manier gebruikt, of met een verkeerde beweeggrond, waar we vanuit het Verlossingsplan niet achter kunnen staan. Hier is veel over te zeggen, maar we laten alle andere instrumenten rusten en kunnen Bijbels onderbouwen dat het orgel een aanvaardbaar Bijbels instrument is. Daarbij dient echter wel nadrukkelijk te worden vermeld, indien dit instrument in alle eerbied wordt bespeeld tijdens een Ere-Dienst. Dit laatste laat namelijk tegenwoordig ook al te wensen over.

Zijn Boodschap gebruikt alleen vanuit Bijbels oogpunt de Psalmen in de Ere-Diensten. Het orgel samen met de harp is één van de oudste instrumenten , welke tevens op de meest heilige plaatsten wordt gebruikt. Denk aan de engelen met hun harpen en aan koning David. 

Ook wij zullen in de eeuwigheid de harpen gaan bespelen, teneinde God te verheerlijken en te verhogen.

Het orgel zien we in de meeste kerken terugkomen en dateert Bijbels gezien al vanaf de tijd van Jubal. (Gen. 4:21)  Ook Job spreekt al over het orgel. (Job 21:12 en 30:31) En tevens wordt in Psalm 150:4 specifiek het orgel genoemd. 

 

992506004.jpg
Konig David .jpeg
Afbeelding5.jpg

Wat is er nu in de eindtijd echt belangrijk, als het om de verscheidenheid aan liederen gaat, die u op de website van ZIJN Boodschap kunt beluisteren?

Met kennis vanuit het Verlossingsplan 'Het Nieuwe Licht', hetgeen God ons heeft geopenbaard (lees Opb. 10:7 t/m 11) mogen wij weten, dat uit alle kerken Gods oprechte kinderen worden geroepen. Al deze oprecht gelovigen hebben hun eigen achtergrond wat muziek, ritmes, geestelijke liederen en met name bepaalde herinnering aan liederen. 

Er zal echter spoedig een tijd aanbreken wanneer de deuren van de kerken op de Sabbatdag gesloten zullen zijn, het zal dan niet meer toegestaan zijn, om bij elkaar te komen op de Sabbat; Gods heilige rustdag. We zullen elkaar dan alleen nog kunnen ontmoeten in de huisgemeenten, net zoals in de tijd na Christus' kruisiging en de steniging van Stefanus. Paulus schrijft hier ook veelvuldig over. (Rom. 16:5 en Kol. 4:15 enz.)

De Bijbel vertelt ons dat er zonder meer 144.000 oprecht gelovigen, met een volwassen karakter, Jezus Christus levend mogen ontmoeten op de wolken des hemels. Daarvoor zal, gedurende één jaar, de grote Jakobs benauwdheid plaatsvinden. ( Jesaja 34:8) Tijdens deze periode zullen een ieders geliefde liederen gezongen kunnen worden. (Jessja 30:29)

 

2016-11-12-ACC1-psalmboek-3-FC-V-web.jpg

Er zal een lofzang bij ulieden zijn, gelijk in den nacht wanneer het feest geheiligd wordt; en blijdschap des harten, gelijk van een die met pijpen wandelt, om te komen tot den berg des HEEREN, tot den Rotssteen Israëls.  

Jesaja 30:29 

Haarlem_St_Bavo_organ.jpg

De kern van dit alles is dat ZIJN Boodschap vele liederen ten gehore brengt. Met name de Psalmen in verschillende settingen en vanuit diverse koraalboeken, met kort voor- en naspel zoals tijdens de Ere-Diensten, maar tevens met uitgebreid voor- tussen- en naspel, waarbij de tekst van de Psalmen wordt afgebeeld.

 

bottom of page