Beschrijving

Type: Rood hard kaft
 

Voorwoord

lets minder dan tien jaar wordt overspannen door de nummers 31 tot en met 33 van de Testimonies (Getuigenissen), waaruit deel 5 bestaat. Het eerste Getuigenis werd in 1882 uitgegeven, maar bevat boodschappen die in 1881 en ook daarna werden gegeven. Nummer 32 werd in 1885 uitgegeven, en nummer 33 rolde in 1889 van de pers. In dat zelfde jaar werden deze drie tot één boek gebundeld - deel 5. 
Dit was een uiterst interessante periode in het zich snel ontwikkelende werk van de zevendedags-adventisten. In Noord Amerika gingen in het jaar 1882 twee nieuwe middelbare scholen van start, een in Zuid-Lancaster in Massachusetts, en de andere in Healdsburg in Californië. Zo begon vanuit ons kerkelijke centrum te Battle Creek het onderwijswerk zich uit te strekken naar de uiteinden van de aarde. Tien jaar daarvóór was onze eerste school reeds geopend in Battle Creek, en twee jaar later werden de nieuwe gebouwen ingewijd. Gedurende deze tien jaar bond men de strijd aan tegen heel wat specifieke problemen die samengingen met deze nieuwe en belangrijke uitdaging. Soms waren de problemen groot, en in een niet gering aantal gevallen werd door de geest der profetie bijzondere raad gegeven, om zo dit werk te leiden en te beschermen. Deze boodschappen met betrekking tot problemen die zich uitstrekken van vermaning tot leerplan, maken deel uit van dit boek. 
De periode van negen jaar die door dit deel wordt bestreken was voor Ellen White tevens een tijd van intensief schrijven en publiceren. In 1882 werden voorbereidingen getroffen om een herdruk uit te geven van A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White, en deel I van Spiritual Gifts. In hetzelfde jaar werden deze twee boeken samengevoegd tot één deel met de titel Early Writings (Eerste Geschriften). Om aan de voortdurende vraag naar de Testimonies (Getuigenissen) te kunnen voldoen, werden in 1885 de eerste dertig nummers opnieuw gedrukt en uitgegeven in vier boeken, en wel de delen I tot IV, zoals wij die nu kennen. Sketches From the Life of Paul, de voorloper van The Acts ofthe Aposties (De Handelingen der Apostelen) werd in 1883 uitgegeven. In 1884 voltooide Mevrouw White haar werk aan deel IV van Spirit of Prophecy, ofwel The Great Controversy, dat meteen werd uitgegeven. Het vond spoedig via de handen van colporteurs zijn weg naar vele duizenden huizen, en in slechts drie jaar tijd rolden tien edities van de persen. In 1888 werd de uitgebreide Great Controversy (De Grote Strijd) uitgegeven, het boek waar wij nu zo vertrouwd mee zijn, en dat de plaats innam van een eerdere en kortere editie. 
Op het kerkelijke hoofdkwartier in Battle Creek werd een gestage groei waargenomen. Het uitgevershuis werd van een nieuwe uitrusting voorzien. Het sanatorium en de school genoten voorspoed en lieten een voortdurende groei zien. Deze ontwikkelingen brachten grote aantallen adventisten naar die stad. De risico's die verbonden waren aan een dergelijke concentratie adventisten in één plaats, en daarmee samengaand de onvermijdelijke neiging tot een verminderd gevoel van verantwoordelijkheid en geringere maatstaven, wordt aan het begin van dit deel naar voren gebracht. Deze ontwikkelingen op kerkelijk gebied brachten ook het reële gevaar met zich mee dat het werk mechanisch van aard zou worden en zijn oorspronkelijke eenvoud zou verliezen. Zulke gevaren deden zich vooral in het uitgevershuis voor. De Getuigenissen in dit deel leggen nadruk op goed beheer, nijverheid, waakzaamheid, en voorzien bestuurders en mensen met leidende functies van een leidraad voor de uitoefening van hun taak. 
Toen men zich op ons hoofdkwartier boog over de problemen die het gevestigde werk met zich meebrachten, kwamen in het Noord-Westelijk deel van Noord Amerika nieuwe velden tot ontwikkeling, en velen namen daar de boodschap aan. Met de ontsluiting van deze vooruit geschoven gebieden dienden zich vele nieuwe problemen aan. Ellen White bracht zelf twee maal een bezoek aan het Noord-Westen, en schreef in verband met het laatste bezoek heel wat raadgeving neer, bestemd voor de werkers daar - advies met betrekking tot praktische onderwerpen die van vitaal belang waren voor het welzijn van het werk, en de predikanten die hun arbeid verrichtten onder de struise en eigenzinnige mannen en vrouwen die als pioniers