top of page

Beschrijving

Type: Rood hard kaft
 

Voorwoord

lets minder dan tien jaar wordt overspannen door de nummers 31 tot en met 33 van de Testimonies (Getuigenissen), waaruit deel 5 bestaat. Het eerste Getuigenis werd in 1882 uitgegeven, maar bevat boodschappen die in 1881 en ook daarna werden gegeven. Nummer 32 werd in 1885 uitgegeven, en nummer 33 rolde in 1889 van de pers. In dat zelfde jaar werden deze drie tot één boek gebundeld - deel 5. 
Dit was een uiterst interessante periode in het zich snel ontwikkelende werk van de zevendedags-adventisten. In Noord Amerika gingen in het jaar 1882 twee nieuwe middelbare scholen van start, een in Zuid-Lancaster in Massachusetts, en de andere in Healdsburg in Californië. Zo begon vanuit ons kerkelijke centrum te Battle Creek het onderwijswerk zich uit te strekken naar de uiteinden van de aarde. Tien jaar daarvóór was onze eerste school reeds geopend in Battle Creek, en twee jaar later werden de nieuwe gebouwen ingewijd. Gedurende deze tien jaar bond men de strijd aan tegen heel wat specifieke problemen die samengingen met deze nieuwe en belangrijke uitdaging. Soms waren de problemen groot, en in een niet gering aantal gevallen werd door de geest der profetie bijzondere raad gegeven, om zo dit werk te leiden en te beschermen. Deze boodschappen met betrekking tot problemen die zich uitstrekken van vermaning tot leerplan, maken deel uit van dit boek. 
De periode van negen jaar die door dit deel wordt bestreken was voor Ellen White tevens een tijd van intensief schrijven en publiceren. In 1882 werden voorbereidingen getroffen om een herdruk uit te geven van A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White, en deel I van Spiritual Gifts. In hetzelfde jaar werden deze twee boeken samengevoegd tot één deel met de titel Early Writings (Eerste Geschriften). Om aan de voortdurende vraag naar de Testimonies (Getuigenissen) te kunnen voldoen, werden in 1885 de eerste dertig nummers opnieuw gedrukt en uitgegeven in vier boeken, en wel de delen I tot IV, zoals wij die nu kennen. Sketches From the Life of Paul, de voorloper van The Acts ofthe Aposties (De Handelingen der Apostelen) werd in 1883 uitgegeven. In 1884 voltooide Mevrouw White haar werk aan deel IV van Spirit of Prophecy, ofwel The Great Controversy, dat meteen werd uitgegeven. Het vond spoedig via de handen van colporteurs zijn weg naar vele duizenden huizen, en in slechts drie jaar tijd rolden tien edities van de persen. In 1888 werd de uitgebreide Great Controversy (De Grote Strijd) uitgegeven, het boek waar wij nu zo vertrouwd mee zijn, en dat de plaats innam van een eerdere en kortere editie. 
Op het kerkelijke hoofdkwartier in Battle Creek werd een gestage groei waargenomen. Het uitgevershuis werd van een nieuwe uitrusting voorzien. Het sanatorium en de school genoten voorspoed en lieten een voortdurende groei zien. Deze ontwikkelingen brachten grote aantallen adventisten naar die stad. De risico's die verbonden waren aan een dergelijke concentratie adventisten in één plaats, en daarmee samengaand de onvermijdelijke neiging tot een verminderd gevoel van verantwoordelijkheid en geringere maatstaven, wordt aan het begin van dit deel naar voren gebracht. Deze ontwikkelingen op kerkelijk gebied brachten ook het reële gevaar met zich mee dat het werk mechanisch van aard zou worden en zijn oorspronkelijke eenvoud zou verliezen. Zulke gevaren deden zich vooral in het uitgevershuis voor. De Getuigenissen in dit deel leggen nadruk op goed beheer, nijverheid, waakzaamheid, en voorzien bestuurders en mensen met leidende functies van een leidraad voor de uitoefening van hun taak. 
Toen men zich op ons hoofdkwartier boog over de problemen die het gevestigde werk met zich meebrachten, kwamen in het Noord-Westelijk deel van Noord Amerika nieuwe velden tot ontwikkeling, en velen namen daar de boodschap aan. Met de ontsluiting van deze vooruit geschoven gebieden dienden zich vele nieuwe problemen aan. Ellen White bracht zelf twee maal een bezoek aan het Noord-Westen, en schreef in verband met het laatste bezoek heel wat raadgeving neer, bestemd voor de werkers daar - advies met betrekking tot praktische onderwerpen die van vitaal belang waren voor het welzijn van het werk, en de predikanten die hun arbeid verrichtten onder de struise en eigenzinnige mannen en vrouwen die als pioniers in Westelijke richting waren getrokken, en hun tehuis hadden gevestigd in deze uitgestrekte en pas ontsloten gebieden. Dit waren mannen en vrouwen met energie, lef en een sterke persoonlijkheid, maar velen van hen hadden een diepe godsdienstige overtuiging, die gehoor gaven aan de roep van de advent-boodschap. Deze energieke pioniers hadden de krachtige en vormende invloed van de Geest van God nodig voor de ontwikkeling van een christelijk karakter. Zij hadden waarschuwingen nodig tegen de passie voor geld en wereldse eerzucht.

Getuigenissen voor de Gemeente Deel 5

€ 24,50Prijs
  • In de tijd die deel V vertegenwoordigt was er ook aanzienlijke tegenstand van een kleine groep van ontevreden zielen die jaren eerder onze rijen had verlaten. Hun aanvallen waren in het bijzonder gericht tegen de persoon door wie de geest der profetie werkzaam was en haar geschriften, die de kerk door de jaren heen kracht hadden gegeven en hadden opgebouwd. Ook dwaalde gedurende de tien jaren die door dit deel worden bestreken een van onze vooraanstaande evangelisten af, die zich spoedig daarna bezighield met het afbreken van het werk waaraan hij zelf eerder had meegewerkt om het op te bouwen. Twee brieven, door Ellen White geschreven om de man te weerhouden van de sprong die hij op het punt stond te gaan maken, kunnen in dit boek worden teruggevonden. Eén begint op pagina 468 en de andere op pagina 507. De poging die werd ondernomen om hem te behoeden bleef vruchteloos, en hij richtte zich in een verbitterde tirade tegen Mevrouw White en de profetische gave. Hoewel zulke aanvallen het werk van de zevendedags-adventisten natuurlijk niet tegenhielden, zal het duidelijk zijn dat deze wel werden herkend als elementen die verwarring zaaiden, en waartegen iets moest worden ondernomen. Het is daarom niet verwonderlijk dat een aantal vitale artikelen met betrekking tot de profetische gave gedurende deze tijd werden opgetekend. Een van deze artikelen vormt de basis voor de Inleiding van The Great Controversy die in 1888 werd uitgegeven. Andere zijn terug te vinden in dit deel. Eveneens gedurende deze tijd heeft Mevrouw White een verzameling samengesteld uit alle gepubliceerde Getuigenissen die zij had geschreven over de aard en de invloed van de Getuigenissen voor de Kerk, en heeft deze samengevoegd tot een artikel van achtendertig pagina's, dat tegen het einde van dit deel kan worden teruggevonden. Gedurende de herfst van 1888 werd een belangrijke Generale Conferentie gehouden in de staat Minnesota te Minneapolis. Tijdens deze bijeenkomst kwam aan degenen die waren samengekomen een wijdere opvatting voor ogen van de grote waarheden van rechtvaardiging door geloof. Het nalaten van somrnigen om hun hart open te stellen voor het licht waarmee men daar zo helder werd beschenen, spoorde mevrouw White aan om de aanzet te geven tot ijverige bijbelstudie, en de hindernissen af te breken die het aannemen van de waarheid in de weg stonden. Tijdens de bijeenkomst van de Generale Conferentie in het daarop volgende jaar 1889, deden zowel evangeliedienaren als leken er in de voltallige vergaderingen verslag van dat "het afgelopen jaar het beste van hun leven was geweest; het licht dat uit Gods Woord had geschenen was onntiskenbaar helder geweest - rechtvaardiging door geloof, Christus onze rechtvaardigheid .... Het universele getuigenis van degenen die hadden gesproken bestond hieruit dat deze boodschap van licht en waarheid, die onder ons volk was gekomen, precies de waarheid voor deze tijd is, en naar welke andere kerken zij ook gaan, licht en bevrijding, en de zegen van God zullen zeker binnen komen." (E.G. White MS., oktober 1889, geciteerd in The Fruitage of Spiritual Gifts, pagina 234.) Gods boodschap voor Zijn volk veranderde de dreigende sfeer van verslagenheid in een glorieuze victorie. Terwijl het schrijven van dit deel tot een afsluiting begon te komen, dreigde in de Verenigde Staten een crisis in de vorm van een voorgestelde nationale zondagswet. In dit verband werden aan Mevrouw White de vooruitzichten op een dreigend conflict voorgelegd, en de problemen die de kerk het hoofd moest bieden als het afvallige protestantisme zou samengaan met het katholicisme om dwingend onderdrukkende maatregelen op te leggen. De diepe verdoving van degenen die de ernst van het probleem inzagen werd duidelijk afgeschilderd, en er kwam een oproep tot daden. Deel V heeft een grotere verscheidenheid aan onderwerpen dan welke van de andere negen delen van de Getuigenissen. Dit was het laatste deel uit de reeks van Getuigenissen dat "persoonlijke getuigenissen" bevatte die gericht waren tot verschillende personen. Er zou een periode van elf jaar verstrijken tot deel VI van de Getuigenissen zou worden uitgegeven. Dit deel is van grote waarde voor de hedendaagse kerk, vanwege de praktische aard van de te juister tijd gegeven waarschuwingen en raadgevingen. Door het gehele deel staan serieuze mededelingen die wijzen op de nabijheid van het einde, en de voorbereiding die in het licht van de dreigende crisis nodig zijn. Predikanten worden tot grotere toewijding opgeroepen. Bestuurders worden vermanend toegesproken. Aan artsen wordt raad gegeven. Leraren worden tegen het aannemen van wereldse beginselen gewaarschuwd, en worden aangemoedigd om hun leerlingen voor te gaan in zielenwinnend werk. Colporteurs en evangelisten worden gemaand tot een hoger niveau. Aan ouders wordt raad gegeven over het gezinsleven en de opvoeding van de kinderen. Degenen met zogenaamd nieuw licht, maar die een boodschap hebben die haaks staat op de fundamentele leerstellingen, worden vermaand. De manschappen van het volk worden tot wederopleving en hervorming opgeroepen. 
    Het onderricht en de waarschuwingen in dit deel hebben een stabiliserende en ontnuchterende invloed op de zevendedags-adventisten uitgeoefend, toen zij werden aangespoord tot het leveren van een grotere inspanning. Dezelfde invloed hebben zij vandaag nog steeds.

    De beheerders van de publicaties van Ellen G. White

bottom of page