Beschrijving

Type: Paperback (S.E.Peck)

Voorwoord

De studie van het heiligdom heeft ten doel, om de lezer een totaaloverzicht te geven van het gehele heiligdom, d.w.z. het aardse en het hemelse heiligdom. Het aardse heiligdom, de tabernakel, was een symbool van het hemelse heiligdom. Verder willen wij u duidelijk maken, dat het heiligdom niet alleen een symbool is van het verlossend werk van Christus, maar eveneens van de ervaring van de gelovige en de gemeente als geheel. 
Het boek Exodus, waar de tabernakel heel nauwkeurig beschreven staat, is de grondslag voor deze studie. En om het heiligdom volledig en correct te kunnen begrijpen is een begrip van dit boek van wezenlijk belang. In dit boek wordt een bepaalde logische volgorde gevolgd. Eerst komt de voorhof aan de beurt, dan het heilige en daarna het heilige der heiligen. 
Door deze volgorde te nemen beginnen wij met het werk van Christus onze Verlosser, op het moment dat Hij "de voorhof' der aarde betreedt om Zijn leven te geven als een offer voor de zonden der wereld. Daarna als Jezus opvaart naar de hemel om Zijn dienst in het heilige te beginnen en tenslotte als Hij in 1844, aan het einde van de 2300 jaardagen, het heilige der heiligen binnen gaat, om het onderzoekend oordeel te beginnen en al Zijn kinderen een uiteindelijke verzoening te schenken. Als dit onderzoekend oordeel afsluit beginnen kort daarop de 1000 jaren. Aan het begin daarvan komt Christus en haalt zijn bruid. En aan het einde daarvan komt Hij nog eens met het nieuwe Jeruzalem, om de aarde te reinigen van zonde en zondaars en een nieuwe aarde en een nieuwe hemel te scheppen waarin gerechtigheid woont. Dit alles wordt gesymboliseerd in het heiligdom; en nog meer. 
Met betrekking tot de ervaring van de individuele christen is het heiligdom 'HET PAD NAAR DE TROON VAN GOD'. Hier, in het heiligdom, wordt getoond dat de voorhof en wat daar plaatsvond een uitbeelding is van de rechtvaardiging door de toegerekende gerechtigheid van Christus, terwijl het heilige ons uitbeeldt hoe door de meegedeelde gerechtigheid van Christus een mens geheiligd wordt. Tenslotte is het heiligen der heiligen een uitbeelding van de vervolmaking van de gelovige, door de uitdelging van de zonde en de late regen. Hierdoor wordt een eeuwige gerechtigheid aangebracht. 
Op gelijke wijze toont het heiligdom, dat de gemeente als zodanig vier generaties heeft. 
1. De joodse gemeente, de gemeente die leefde bij de typen en symbolen van de offerdienst. Dat was de gemeente van de voorhof. De organisatie van het joodse volk bij de Sinaï was gegrond op twee dingen die zij daar kregen, de geschreven wet met Gods eigen vinger, hoorbaar verkondigd met z'n eigen stem, en de tabernakel en haar diensten. 
2. De christelijke gemeente; de gemeente van het heilige werd gegrond op de Pinksterdag, dezelfde dag waarop God de wet afkondigde op de Sinaï. 
3. Verder, de laatste gemeente die in 1844 gesticht werd en die als haar fundamentele bijzonderheden, de Sabbat en het heiligdom verkondigt. 
4. Ten laatste de gemeente der Eerstgeborenen; dat zijn tenslotte allen die met Christus mee zullen gaan als Hij Zijn kinderen haalt op de wolken des hemels.