top of page

Beschrijving

Type: Paperback (S.E.Peck)

Voorwoord

De studie van het heiligdom heeft ten doel, om de lezer een totaaloverzicht te geven van het gehele heiligdom, d.w.z. het aardse en het hemelse heiligdom. Het aardse heiligdom, de tabernakel, was een symbool van het hemelse heiligdom. Verder willen wij u duidelijk maken, dat het heiligdom niet alleen een symbool is van het verlossend werk van Christus, maar eveneens van de ervaring van de gelovige en de gemeente als geheel. 
Het boek Exodus, waar de tabernakel heel nauwkeurig beschreven staat, is de grondslag voor deze studie. En om het heiligdom volledig en correct te kunnen begrijpen is een begrip van dit boek van wezenlijk belang. In dit boek wordt een bepaalde logische volgorde gevolgd. Eerst komt de voorhof aan de beurt, dan het heilige en daarna het heilige der heiligen. 
Door deze volgorde te nemen beginnen wij met het werk van Christus onze Verlosser, op het moment dat Hij "de voorhof' der aarde betreedt om Zijn leven te geven als een offer voor de zonden der wereld. Daarna als Jezus opvaart naar de hemel om Zijn dienst in het heilige te beginnen en tenslotte als Hij in 1844, aan het einde van de 2300 jaardagen, het heilige der heiligen binnen gaat, om het onderzoekend oordeel te beginnen en al Zijn kinderen een uiteindelijke verzoening te schenken. Als dit onderzoekend oordeel afsluit beginnen kort daarop de 1000 jaren. Aan het begin daarvan komt Christus en haalt zijn bruid. En aan het einde daarvan komt Hij nog eens met het nieuwe Jeruzalem, om de aarde te reinigen van zonde en zondaars en een nieuwe aarde en een nieuwe hemel te scheppen waarin gerechtigheid woont. Dit alles wordt gesymboliseerd in het heiligdom; en nog meer. 
Met betrekking tot de ervaring van de individuele christen is het heiligdom 'HET PAD NAAR DE TROON VAN GOD'. Hier, in het heiligdom, wordt getoond dat de voorhof en wat daar plaatsvond een uitbeelding is van de rechtvaardiging door de toegerekende gerechtigheid van Christus, terwijl het heilige ons uitbeeldt hoe door de meegedeelde gerechtigheid van Christus een mens geheiligd wordt. Tenslotte is het heiligen der heiligen een uitbeelding van de vervolmaking van de gelovige, door de uitdelging van de zonde en de late regen. Hierdoor wordt een eeuwige gerechtigheid aangebracht. 
Op gelijke wijze toont het heiligdom, dat de gemeente als zodanig vier generaties heeft. 
1. De joodse gemeente, de gemeente die leefde bij de typen en symbolen van de offerdienst. Dat was de gemeente van de voorhof. De organisatie van het joodse volk bij de Sinaï was gegrond op twee dingen die zij daar kregen, de geschreven wet met Gods eigen vinger, hoorbaar verkondigd met z'n eigen stem, en de tabernakel en haar diensten. 
2. De christelijke gemeente; de gemeente van het heilige werd gegrond op de Pinksterdag, dezelfde dag waarop God de wet afkondigde op de Sinaï. 
3. Verder, de laatste gemeente die in 1844 gesticht werd en die als haar fundamentele bijzonderheden, de Sabbat en het heiligdom verkondigt. 
4. Ten laatste de gemeente der Eerstgeborenen; dat zijn tenslotte allen die met Christus mee zullen gaan als Hij Zijn kinderen haalt op de wolken des hemels.

Het pad naar de troon van God (S.E.Peck)

€ 11,75Prijs
 • Christus en Zijn werk werden uitgebeeld in een ritueel dat begon in Eden na de zondeval, toen God van het offerdier de vellen nam en daar de eerste zondaars mee bekleedde. De vervolmaking van dit ritueel, de onveranderlijkheid van Gods wet, bij de Sinaï gegeven, is het fundament van elke christelijke gemeente. Over deze twee punten valt de scheiding, hetwelk al uitgebeeld werd in Kaïn en Abel. Dat na eeuwen van duisternis een nieuw licht valt op deze beide hoofdzaken in de Bijbel wordt aangekondigd in een boodschap aan het laatste geslacht (zie Openb.12:17 en 14:12). Dat de Sabbat daarbij een op de voorgrond tredende plaats inneemt is vanzelfsprekend. Zonder de bindende eisen van het vierde gebod kan met de beste intenties niet gesproken worden van een onveranderlijke zedenwet. 
  De schrijfster is overtuigd, dat de presentatie van het heiligdom in de geestelijke betekenis van al haar delen appelleert aan alle klassen van mensen. Allereerst de Joden "want hun zijn de woorden Gods toevertrouwd." Rom.3:2. Verder katholieke christenen, omdat heel hun godsdienstig ritueel doordrengt is met het priesterschap. 
  Voor protestantse christenen omdat het eeuwig evangelie de sleutel is tot het heiligdom, en zelfs de heidenen zullen hun voordeel doen, omdat in alle heidense godsdiensten kleine sporen overgebleven zijn van de oorspronkelijke gelijkenis die God de mensheid in het heiligdom schonk. 
  Hoewel de benadering van dit onderwerp verschilt van alle tot nu toe gepubliceerde, is er geen poging ondernomen om nieuwe waarheden naar voren te brengen ten koste van oude. Veeleer is gepoogd om door nieuwe waarheden de oude te verlichten en in hun eigenlijke oorspronkelijke luister te openbaren, opdat de student er nieuw licht in ziet en hij daardoor opgewekt worde.

  In kerken, op scholen van lager tot universitair onderwijs en in sanatoria zijn door de schrijfster dikwijls lezingen gehouden, waarbij gebruik gemaakt werd van een model van de tabernakel, zoals dat gebouwd werd door Mozes. Daarom hebben studenten, leraren, gemeenteleden, evangeliewerkers en vele anderen gevraagd om al deze lezingen op te schrijven, en in gedrukte vorm beschikbaar te stellen. Ik heb gepoogd om in dit alles de Schrift te maken tot hun onfeilbare gids. Maar hoewel er vele boeken over dit onderwerp verschenen zijn, die zich allemaal behulpzaam bewezen, is er nog geen enkele geweest die op alle onderdelen de volledige instemming had van iedereen, en dit boek zal op deze regel geen uitzondering maken. Maar als dit boek een bijdrage levert om 'HET PAD NAAR DE TROON VAN GOD', zoals ons dat in het heiligdom geopenbaard wordt, te leren bewandelen, met meer vreugde en in groter vertrouwen, dan is het doel van de schrijfster bereikt.

  Als de lezer mediteert over de geestelijke waarheden die in het heiligdom overvloedig voorkomen, dan zal hij zeker een diepere waardering krijgen voor de pracht, de schoonheid en de rijkdom van het verlossingsplan, zoals dit gesymboliseerd wordt in deze grote gelijkenis, die God ons gaf. En met het uitspreken van de hoop dat iedere lezer het einde mag bereiken op 'HET PAD NAAR DE TROON VAN GOD' en dat hij of zij zal staan, tezamen met alle verlosten rondom de troon van God om een loflied aan te heffen tot eer van God en van het Lam, geven wij dit boek in het licht.

  De uitgevers

   

bottom of page