top of page

Beschrijving

Voorwoord

"De leer van de wederkomst van Christus is de belangrijkste boodschap van de Bijbel", verklaart de schrijfster van de geïnspireerde boodschappen, die voor dit dagboek zijn uitgekozen. "Christus' wederkomst is nauw verbonden met de heerlijkheid van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher." (Hand. 3:21). Dan zal er een einde komen aan de eeuwenoude heerschappij van het kwaad. "Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheden." (Openb. 11:15). 
De Grote Strijd, blz. 282-284. 

De harten van Gods volk, jong en oud, kloppen met een intens verlangen naar die dag van bevrijding, die zo dicht nabij is. Met de zich snel vervullende profetie, die hun geloof van de ophanden zijnde wederkomst bevestigd, gaven de White Estate Trustees (de beheerders van de nalatenschap van mevrouw White) opdracht tot dit dagboek, dat zich rondom het algemene onderwerp over de leer der laatste dingen groeperen, waarbij de nadruk op de komst van onze Here wordt gelegd. Dit dagboek zou niet compleet zijn zonder aandacht te schenken aan de tekenen die de nadering van de komende Koning aankondigen. Ook wordt er aandacht geschonken aan de duizend jaren, het grote oordeel en aan de gevangenschap van satan en zijn boze engelen. 
De voornaamste citaten zijn reeds in andere boeken van Ellen G. White in druk verschenen. Zoals u zult zien wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van de boeken: De Grote Strijd, Jezus de Wens der Eeuwen, Eerste Geschriften, de negen banden van Testimonies for the Church, de Review and HeraId en The Signs of the Times. Talrijke citaten komen uit niet uitgegeven manuscripten, in het bijzonder waar het gaat over de nationale zondagswet en de daaropvolgende gebeurtenissen. 
Verwijzingen die de lezer naar de oorspronkelijke bronnen leiden, verschijnen aan het einde van de band. De index van Schriftplaatsen bevat alleen het vers dat bij elke dag is gekozen. 
Wij geloven dat dit dagboek, het elfde dagboek van de Geest der Profetie, waarmee de klemtoon op vervulde en zich vervullende profetieën wordt gelegd, op het geschikte ogenblik komt. De stof is zakelijk, openhartig en opwekkend. De boodschap moet een juiste opwekking brengen. De lezer moet opgewekt worden tot een zich bewust worden van het onderwerp betreffende Christus' tweede komst, dat zo dierbaar voor al onze harten is en die leidt tot voorbereiding op deze gebeurtenis. 
Het is ons gebed dat velen met het zegel van de levende God verzegeld zullen worden en in staat zijn door de tijd van benauwdheid heen te gaan en de komende Koning in vrede te ontmoeten, als resultaat van het toepassen van deze waarheden in hun eigen leven. Maranatha – de Here komt!

White Estate Trustees

 

Maranatha, De HEERE komt!

€ 20,16Prijs
    bottom of page