Type: Hard kaft
 

Voorwoord

Het bezit van de Geest der Profetie is een van de twee onderscheidene kenmerken van de laatste Gemeente, zoals voorzegd in het boek der Openbaring. Van het allereerste begin heeft deze gave een belangrijke rol gespeeld in de ervaring van de Zevende-Dags Adventisten en in de ontwikkeling van de Gemeente. Daardoor is de Gemeente vermaand, geleid, bemoedigd, maar ook berispt en op haar fouten gewezen.

Wanneer van tijd tot tijd de Getuigenissen van de pers kwamen, werden ze gretig ontvangen, onder gebed bestudeerd, en werd de instructie nagevolgd. In de loop der jaren zijn enkele van die getuigenissen vertaald voor gelovigen, die geen Engels kennen. Grotendeels kan men aan deze boodschappen de hedendaagse kracht, eenheid en hoge maatstaven van de Gemeente toeschrijven.

Nu, door deze wereld-editie van de Testimony Treasures (Uit de Schatkamer der Getuigenissen), worden deze raadgevingen, die zo'n grote invloed hebben uitgeoefend, onder het bereik gesteld van de Zevende-Dags Adventisten over het rond der wereld. Alleen door een bloemlezing daaruit te nemen, is het mogelijk ze onder het oog van de lezer te brengen.

Deze artikelen zijn gekozen door bekwame comités van ervaren predikanten, onder leiding van en in medewerking met de, Board of Trustees of the Ellen G. White Publications', het lichaam, opgericht door Mevr. E. G. White om de verantwoordelijkheid te dragen voor de bestendige publicatie van haar geschriften. Zij maken een volledig deel uit van de, Introductory Spirit of Prophecy Library - twaalf delen van de Geest der Profetie, bestemd om te worden uitgegeven in de voornaamste talen der wereld.

De volledige negen delen van de "Getuigenissen voor de Gemeente" zijn samengesteld uit series los van elkaar staande artikelen en brieven, vaak over onderwerpen, die niets met elkaar gemeen hebben. De eerste collectie, in pamflet-vorm, werd uitgegeven aan het einde van 1855. Andere volgden spoedig, totdat er zeven en dertig opeenvolgend genummerde pamfletten en boeken waren, lopende over een periode van vijf en vijftig jaren. De boodschappen waren wat het karakter betreft, zowel algemeen als specifiek, afgewisseld door persoonlijke getuigenissen, gaande over problemen, waar tegenover anderen kunnen komen te staan.

Geschreven als ze waren over een zo lange tijdsperiode, om in de wisselende behoeften van de Gemeente te voorzien, werd vanzelfsprekend de stof van de behandelde onderwerpen nogal eens herhaald. Bovendien sloegen vele van de raadgevingen op plaatselijke en soms geïsoleerde toestanden, die bestonden ten tijde van het op schrift stellen. Zo'n herhaling in raadgevingen en boodschappen van plaatselijk belang, hoewel van grote waarde, is nu niet direct van tegenwoordig belang voor de Gemeente buiten Noord-Amerika. Een selectie van artikelen van algemene en universele draagwijdte is derhalve mogelijk en raadzaam, daar immers dan het raadgevende getuigenis onder het bereik komt van de Gemeente over de gehele wereld. Het samenstellen van zo'n bloemlezin