top of page

Type: Hard kaft
 

Voorwoord

Het bezit van de Geest der Profetie is een van de twee onderscheidene kenmerken van de laatste Gemeente, zoals voorzegd in het boek der Openbaring. Van het allereerste begin heeft deze gave een belangrijke rol gespeeld in de ervaring van de Zevende-Dags Adventisten en in de ontwikkeling van de Gemeente. Daardoor is de Gemeente vermaand, geleid, bemoedigd, maar ook berispt en op haar fouten gewezen.

Wanneer van tijd tot tijd de Getuigenissen van de pers kwamen, werden ze gretig ontvangen, onder gebed bestudeerd, en werd de instructie nagevolgd. In de loop der jaren zijn enkele van die getuigenissen vertaald voor gelovigen, die geen Engels kennen. Grotendeels kan men aan deze boodschappen de hedendaagse kracht, eenheid en hoge maatstaven van de Gemeente toeschrijven.

Nu, door deze wereld-editie van de Testimony Treasures (Uit de Schatkamer der Getuigenissen), worden deze raadgevingen, die zo'n grote invloed hebben uitgeoefend, onder het bereik gesteld van de Zevende-Dags Adventisten over het rond der wereld. Alleen door een bloemlezing daaruit te nemen, is het mogelijk ze onder het oog van de lezer te brengen.

Deze artikelen zijn gekozen door bekwame comités van ervaren predikanten, onder leiding van en in medewerking met de, Board of Trustees of the Ellen G. White Publications', het lichaam, opgericht door Mevr. E. G. White om de verantwoordelijkheid te dragen voor de bestendige publicatie van haar geschriften. Zij maken een volledig deel uit van de, Introductory Spirit of Prophecy Library - twaalf delen van de Geest der Profetie, bestemd om te worden uitgegeven in de voornaamste talen der wereld.

De volledige negen delen van de "Getuigenissen voor de Gemeente" zijn samengesteld uit series los van elkaar staande artikelen en brieven, vaak over onderwerpen, die niets met elkaar gemeen hebben. De eerste collectie, in pamflet-vorm, werd uitgegeven aan het einde van 1855. Andere volgden spoedig, totdat er zeven en dertig opeenvolgend genummerde pamfletten en boeken waren, lopende over een periode van vijf en vijftig jaren. De boodschappen waren wat het karakter betreft, zowel algemeen als specifiek, afgewisseld door persoonlijke getuigenissen, gaande over problemen, waar tegenover anderen kunnen komen te staan.

Geschreven als ze waren over een zo lange tijdsperiode, om in de wisselende behoeften van de Gemeente te voorzien, werd vanzelfsprekend de stof van de behandelde onderwerpen nogal eens herhaald. Bovendien sloegen vele van de raadgevingen op plaatselijke en soms geïsoleerde toestanden, die bestonden ten tijde van het op schrift stellen. Zo'n herhaling in raadgevingen en boodschappen van plaatselijk belang, hoewel van grote waarde, is nu niet direct van tegenwoordig belang voor de Gemeente buiten Noord-Amerika. Een selectie van artikelen van algemene en universele draagwijdte is derhalve mogelijk en raadzaam, daar immers dan het raadgevende getuigenis onder het bereik komt van de Gemeente over de gehele wereld. Het samenstellen van zo'n bloemlezing is in volledige harmonie met het inzicht, ontwikkeld door Mevr. White zelf, en wel in 1864 toen de eerste tien nummers van de Getuigenissen herdrukt werden. Om dit duidelijk te maken geven we hier een citaat uit haar inleiding:

Schatkamer der Getuigenissen Deel 1

€ 17,50Prijs
 • "Gedurende de laatste negen jaren, van 1855 tot 1864, heb ik tien kleine pamfletten geschreven, getiteld Testimony for the church (Getuigenis voor de Gemeente), die uitgegeven zijn en gecirculeerd hebben onder de Zevende-Dags Adventisten. Waar de eerste oplage van deze pamfletten uitverkocht is, en ze steeds meer en meer gevraagd worden, is goed gevonden ze te herdrukken, zoals ze verschenen zijn in deze vorm, met weglating van plaatselijke en persoonlijke aangelegenheden, en alleen die gedeelten brengend, die van praktisch en algemeen belang zijn." - Testimonies for 'he church, No. 1-10, as republished in Spiritual Gifts, Vol. 4.

  Hoewel de latere Engelse edities de algehele verzameling van de eerste pamfletten inhielden, hebben deze inzichten van Mevr. White er toe geleid om deze uniforme wereldeditie van de ,Testimony Treasures' (Uit de Schatkamer der Getuigenissen) samen te stellen.

  De 'Testimonies for the church' in het Engels uitgegeven, omvatten 4737 bladzijden. In deze "Schatkamer der Getuigenissen" zijn 1500 bladzijden tekst, dus ongeveer een derde van de inhoud der negen delen. Men heeft er naar gestreefd al de artikelen op te nemen van de twee fundamentele delen van de ,Selections from the Testimonies', die in het verleden, behalve in het Engels, ook in andere talen zijn verschenen - de twee-delige editie van 650 bladzijden, uitgegeven in Midden-Europa, en de drie-delige editie van 1100 blz. uitgegeven in sommige Latijnse landen. In enkele gevallen, wanneer gelijkluidende artikelen in de bovengenoemde Selecties zouden uitlopen op duplicatie of een herhaling van de behandelde stof in deze drie-delen-uitgave of in de ,Introductory Spirit of Prophecy library', zijn zulke artikelen weggelaten.

  Als regel zijn de artikelen in hun geheel opgenomen. In sommige gevallen echter, om ruimte te sparen, en daardoor een grotere selectie van een bepaald onderwerp een ruimer plaats te bieden, zijn sommige gedeelten van lange artikelen weggelaten. In elk geval zijn doorhalingen in de tekst aangeduid. Buiten de artikelen, die gekozen zijn, zijn enkele belangrijke paragraphen, die vitale waarheidspunten inhielden, uit andere hoofdstukken opgenomen. In ieder geval wordt naar de oorspronkelijke bron duidelijk verwezen. Eveneens zijn opgenomen enkele belangrijke artikelen, met een getuigenis-aard, handelende over vitale onderwerpen niet voorkomende in de 'Testimonies', maar die elders voorkomen in de Engelse uitgave van de boeken van Mevr. E. G. White, die niet in andere talen verschenen zijn.

  De artikelen zijn geplaatst in hun chronologische volgorde, zoals ze verschenen zijn in de volledige uitgave van de negen delen, met uitzondering van enkele gevallen, waar een herschikking raadzaam was, om voor de drie deeltjes een juist begin te maken. Onderverdelingen zijn toegepast en in sommige gevallen zijn lange paragraphen verdeeld. De moderne vorm van punctuatie en spelling is gevolgd, maar aan de tekst is niets bijgewerkt of veranderd. De datum van de eerste publicatie, tezamen met de bron van het artikel en de oorspronkelijke titel van het hoofdstuk, indien in die titel een verandering is gekomen, wordt in een aantekening onder aan de bladzijde in verband met elk artikel, kenbaar gemaakt.

  In een paar gevallen worden verwijzingen, die onduidelijk worden door de weglating van voorafgaande hoofdstukken, verduidelijkt door een noot onderáan de bladzijde. Men zal ervaren, dat in de persoonlijke getuigenissen, de namen van de betrokkenen niet genoemd worden, maar dat daarvoor gebruikt worden de initialen "A", "B", "C", enz. De letter-aanduiding in het getuigenis gebruikt, houdt helemaal geen verband met de naam van de persoon, tot wie de boodschap was gericht.

  Deze delen in het Engels (c.q. Nederlands) hebben helemaal niet de bedoeling de volledige uitgave in negen delen van de Testimonies tor the Church te vervangen. Die Standaard-editie zal altijd veel gevraagd blijven. Testimony Treasures in het Engels (c.q. Uit de Schatkamer der Getuigenissen in hel Nederlands) heeft de bedoeling de verspreiding van de raadgevingen door middel der Getuigenissen op veel en veel groter schaal te doen geschieden, om ze in een handig en minder kostbaar formaat onder het bereik te brengen van de Engelse lezers in Amerika en daarbuiten.

  Zodra deze delen verkrijgbaar zijn in andere voorname talen, zullen ze de belangrijke getuigenis-boodschappen van vermaning en bemoediging brengen in de gezinnen van de Zevende-Dags Adventisten over de gehele wereld. De uniforme inhoud van de Testimony Treasures, wanneer deze wordt uitgegeven in alle talen, zal zeer ten gunste zijn van het volk Gods, dat door de gehele wereld één is in doel, belang, geloof en hoop. Dat deze raadgevingen, van vitaal belang voor het welvaren van de Gemeente, hun effect zullen hebben op de "volmaking der heiligen" en de "opbouw van het lichaam van Christus", is de ernstige bede van het Bestuur der Generale Conferentie, de uitgevers, en

  The Trustees of The 
  Ellen G. White Publications

bottom of page